Cessió de sòl destinat a viari públic

Si vosté està obligat a cedir a l'Ajuntament terrenys de la seua propietat com a conseqüència d'haver sol·licitat una llicència d'obres o una llicència de parcel·lació, d'acord amb les alineacions establides en el Pla General Municipal d'Ordenació Urbana (PGOU), ha d'efectuar la cessió per escrit mitjançant el model d'instància adequat a les seues necessitats, segons model adjunt.

La seua sol·licitud, una vegada omplida, ha de presentar-la en el Registre Municipal o enviar-la a aquesta dependència per correu certificat mitjançant procediment administratiu, acompanyada de la documentació que s'indica més avant.

Posteriorment, una vegada emesos els informes tècnics, econòmics i jurídics que corresponga, l'òrgan municipal competent haurà d'adoptar un acord exprés (acte administratiu) acceptant o no la cessió i, després de l'adopció d'aquest acord, si fóra favorable, es procedirà a la formalització de la cessió efectuada en document administratiu (Acta de cessió de terrenys), davant de l'Alcaldia, donant fe el secretari de l'Ajuntament o el seu delegat, per a la qual cosa se'ls convocarà oportunament. Després de la firma de l'acta de cessió, el cedent quedarà alliberat d'aquesta obligació urbanística, podent continuar la tramitació de la llicència o llicències de què es tracte.

En algun cas pot requerir-se que la cessió es formalitze mitjançant l'atorgament d'escriptura pública davant de notari, la firma de la qual es durà a terme a l'Ajuntament.

També procedirà la formalització en escriptura pública, si el cedent així ho desitja, corrent amb totes les despeses que això origine.

Una vegada formalitzada la cessió, el document subscrit tindrà accés al Registre de la Propietat, als fins i efectes oportuns.

Normativa d'aplicació

 • Llei Hipotecària, en la seua versió actual donada per la Llei 13/2015, de 24 de juliol.
 • Llei del Cadastre Immobiliari, en la seua versió actual donada així mateix per l'esmentada Llei 13/2015.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • Normes complementàries al Reglament per a l'Execució de la Llei Hipotecària, aprovades per Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol.
Documentación a presentar: 

Si, com a condició d'una llicència urbanística, ha de cedir a l'Ajuntament terrenys de la seua propietat destinats en el planejament a viari o espais públics, haurà de presentar la documentació següent:

1. Si la porció de sòl a cedir no es troba ja segregada, haurà de sol·licitar a la Regidoria d'Urbanisme declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació, aportant la documentació necessària, que consisteix en un Projecte de segregació amb el contingut següent: Vegeu nota (1) al final del text.

 • Memòria explicativa, on es descriurà la metodologia i instrumentació empleada, s'expressarà el llistat de coordenades de l'alçament realitzat, amb anàlisi d'errors i precisions, i es descriuran les llindes actuals de la porció de terreny a cedir i la seua superfície, analitzant les discrepàncies obtingudes entre la descripció registral, la descripció cadastral i la realitat amb especial referència a l'anàlisi dels desplaçaments i girs existents entre la representació gràfica resultant i la cartografia cadastral.
 • Plànols: Plànols de la representació gràfica alternativa (pel fet que al municipi d'Alacant hi ha discrepàncies entre la realitat física i la cartografia cadastral):
  • De representació gràfica de la finca matriu de la qual se segrega la porció a cedir, mitjançant l'expressió de les coordenades geogràfiques corresponents a cada un dels vèrtexs referides al sistema geodèsic oficial (ETRS-89 Fus 30), que ha d'elaborar-se i aportar-se en format informàtic (DXF i GML). Vegeu nota (2) al final.
  • De representació gràfica de la porció de sòl a cedir (aquest plànol és el resultat de superposar el plànol de la finca matriu amb el plànol d'alineació o tira de cordes), mitjançant l'expressió de les coordenades geogràfiques corresponents a cada un dels seus vèrtexs referides el sistema geodèsic oficial (ETRS-89 Fus 30), que ha d'elaborar-se i aportar-se en format informàtic (DXF i GML).
  • De representació gràfica de la finca matriu superposat al plànol d'alineacions o tira de cordes i al plànol cadastral, mitjançant l'expressió de les coordenades geogràfiques corresponents a cada un dels seus vèrtexs referides el sistema geodèsic oficial (ETRS-89 Fus 30), on s'observen els desplaçaments i girs existents entre la realitat física i la cartografia cadastral.

2. Una vegada emesa la declaració d'innecessarietat de llicència de parcel·lació, l'interessat sol·licitarà a la Regidoria de Patrimoni la cessió de la porció de sòl destinada a viari. Aquesta petició constarà de/d':

 • Instància identificant la porció de sòl a cedir i manifestant la intenció de cedir-la.
 • Còpia del decret sobre innecessarietat de llicència de parcel·lació.
 • Projecte de Segregació presentat a Urbanisme per a obtindre la declaració anterior, en paper i en CD.
 • Còpia de l'escriptura de propietat.
 • Nota simple del Registre de la Propietat.
 • Poder de representació, si el compareixent ho fa en nom de tercera persona.

3. Es firmarà una acta de cessió, entre el regidor de Patrimoni i l'interessat. La firma d'aquesta acta suposarà per al cedent el compliment de la seua obligació urbanística de cessió, per la qual cosa podrà continuar el procediment d'atorgament de la llicència.

4. La resta d'actuacions fins a la inscripció de la cessió en el Registre de la Propietat les durà a terme l'Ajuntament.

Notes:

 • (1). La recent modificació de la Llei Hipotecària duta a terme per la Llei 13/2015, de 24 de juny, pretén incrementar la coordinació entre el Registre de la Propietat i el Cadastre i ha elevat considerablement el nivell de representació gràfica de les finques a inscriure en el Registre de la Propietat.
 • (2). Tota la informació sobre format d'intercanvi GML es pot consultar en l'adreça següent: http://www.catastro.minhap.es/esp/faqs_catastro_registro.asp

Formas de Presentación

Informació complementària