Bases del concurs per a la selecció d'un projecte destina a la realització d'un Festival de Rock Local en la Ciutat d'Alacant

Imagen relacionada

Amb el marc conceptual del PLA DE CULTURA 2016 es convoca el present concurs per a la selecció d'un projecte destinat a la realització d'un Festival de Rock a la ciutat d'Alacant.

S'ha considerat idònia la convocatòria d'aquest concurs, per ser un procediment obert que, per les seues característiques, desenvolupa la creativitat i les propostes noves d'origen privat i que possibilite la realització d'un projecte musical singular per a la ciutat d'Alacant.

Aquest Festival, no solament oferirà divertiment a un gran nombre de població, sinó que ha de ser contemplat des del punt de vista estratègic, com un suport i foment de la música en la nostra ciutat. Amb la programació del Festival de Rock Local, Alacant completarà una oferta lúdica i cultural, versàtil i reflex del panorama musical de la nostra ciutat.

L'empresa adjudicatària realitzarà l'esdeveniment en el seu conjunt, amb plena submissió a les directrius emanades per la Regidoria de Cultura.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 17 d'octubre de 2016.

Els interessats hauran de presentar les seues sol·licituds en el Registre General de l'Ajuntament situat en el vestíbul del Palau Consistorial; bé presencialment o telemàticament (http://sedeelectronica.alicante.es), amb identificació electrònica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. També podran presentar-se, d'acord amb l'art.38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), en els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. I en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

Els interessats que presenten els projectes per algun dels mitjans diferents al Registre General de l'Ajuntament, previstos en l'art.38.4 LRJPAC, hauran de comunicar-ho el mateix dia a la Regidoria de Cultura a través del correu electrònic cultura@alicante-ayto.es

Més informació en les bases al peu d'aquesta pàgina

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
4 de octubre de 2016 a 17 de octubre de 2016
Modelo de solicitud: 

Formas de Presentación

Informació complementària
Documentación: