Autorizacions per a cremes regulades pel Pla Local de Cremes D'alacant

Condicions generals

  • Abans de cremar, llegiu sempre les condicions al dors del permís de crema i és obligatori telefonar per a conéixer el nivell d'alerta i avisar de l'inici de la crema al telèfon 112.
  • És obligatori portar amb si este permís quan s'estiga fent la crema.
  • L'interessat romandrà vigilant la foguera fins que esta es trobe completament extingida.
  • TOTES LES CREMES I AUTORITZACIONS QUEDARAN AUTOMÀTICAMENT PROHIBIDES I ANUL•LADES QUAN BUFE VENT FORT O DE PONENT, O ELS DIES SIGUEN DECLARATS DE PERILL MÀXIM PER LA CONSELLERIA ( “NIVELL 3 DE PREEMERGÈNCIA”).
  • El sol•licitant haurà de formar un tallafoc al voltant de la zona que es cremarà, que no serà inferior a 2 m i haurà de disposar dels mitjans de suport necessaris per a controlar qualsevol alteració del foc.
  • Les cremes de restes s'efectuaran a més de 50 m de la muntanya, o quan no siga possible, al lloc de la propietat més allunyat d'esta.
  • Només serà vàlida esta autorització per a les dates assenyalades i en l'horari que s'ha indicat segons el Pla Local de Cremes.
  • La responsabilitat per danys a tercers tant civil com penal recaurà en el propi peticionari. Davant de qualsevol contradicció del present quadre o de les autoritzacions de crema amb el document del Pla, prevaldrà el que figure en este últim.
Presentació

Formas de Presentación