Pla de Cremes d'Alacant

A fi de previndre possibles incendis i molèsties i establir un procediment per mitjà del qual el ciutadà puga sol·licitar l'oportuna autorització administrativa per a l'ús del foc, s'ha redactat el Pla Local de Cremes del Municipi d'Alacant, amb el qual, en funció de les característiques particulars de la nostra localitat quant a usos del territori, tipus de cultiu i meteorologia, es pretén regular la crema directa de marges, cunetes i restolls, i fonamentalment, la crema de restes agrícoles i podes, i també, la crema de restes forestals i altres operacions especials. 

Este Pla de Cremes s'ha elaborat seguint la legislació aplicable, en concret, el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana,  que dedica el seu Títol VII a la prevenció i reparació de danys en terrenys forestals. 

Igualment, s'ha seguit el que establix l'Ordenança Municipal de Neteja, pel que fa a l'eliminació de Residus Sòlids Urbans, que establix en l'article 20 que “No està permés cremar residus sòlids urbans en cap lloc del terme municipal.”

L'àmbit d'aplicació d'este PLC és tot el terme municipal d'Alacant i limita les activitats de crema de restes agrícoles, marges, cunetes etc. a terrenys rústics, no urbans. 

El Pla Local de Cremes d'Alacant consta de deu articles que regulen la tramitació de les autoritzacions de cremes i dos annexos en què s'establixen, d'una banda, el model de sol·licitud dels permisos; i  d'una altra, el quadre resum de les condicions per a totes les autoritzacions de cremes en el terme municipal d'Alacant.

Tipo de documento: 
Plans municipals
Informació complementària