Al·legacions a la resolució professional de les ajudes a pimes, micropimes i autònoms, sectors transport de viatgers, festes tradicionals i oci nocturn - Pla Ajudes Diputació-Ajuntament Alacant.

Resolución provisional ayudas sectores Plan Diputación-Ayuntamiento Alicante

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a les ajudes a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de la ciutat d'Alacant, sectors del transport de viatgers, festes tradicionals i oci nocturn, Pla Ajudes Diputació – Ajuntament 2022, aquestes han sigut avaluades, juntament amb tota la documentació adjunta presentada, per personal municipal destinat a aquest efecte, encarregat de verificar el compliment de les condicions d'admissibilitat establides en la convocatòria i les bases reguladores.

Amb data de 15 de setembre s'emet la proposta de resolució següent:

  • Primer.- CONCEDIR l'ajuda sol·licitada a la relació de pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de la ciutat d'Alacant, sectors del transport de viatgers, festes tradicionals i oci nocturn, que figura en l'ANNEX I, pels imports individuals que s'indiquen, ascendint la suma de tots ells a un import total de tres-cents huitanta-quatre mil sis-cents huit mil euros amb cinquanta-huit cèntims (384.608,58€).
  • Segon.- DENEGAR l'ajuda sol·licitada a la relació de pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de la ciutat d'Alacant, sectors del transport de viatgers, festes tradicionals i oci nocturn que figuren en l'ANNEX II pel motiu que s'indica.
  • Tercer.- En cas de DISCONFORMITAT amb la present proposta de resolució provisional, es concedeix un termini de 5 dies hàbils des de l'endemà a la seua publicació, en els webs www.alicante.es i www.impulsalicante.es, això és, a partir del 19 de setembre, per a presentar al·legacions en el procediment electrònic habilitat a aquest efecte, tot això de conformitat amb el que s'estableix en la base 6a reguladora de les ajudes.
  • Quart.- En aplicació amb el que es preveu en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la notificació individual de la present proposta de resolució se substitueix per la publicació d’aquesta mitjançant la seua inserció en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.

 

 

Presentació
Plazo de presentación: 
19 de setembre de 2022 a 23 de setembre de 2022
Documentación a presentar: 

Tota la necessària per a esmenar les causes per les quals s'ha denegat l'ajuda.

En cas de presentar nous justificants de despesa, hauran d'emplenar nou compte justificatiu, segons document que figura en els annexos. Aquest document haurà d'anar signat digitalment.

Formas de Presentación