Resolució provisional convocatòria d'Ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Llistats provisionals de sol·licituds admeses, denegades i renúncies. Del 30 de març al 9 d'abril està obert el termini per a presentar-hi al·legacions.

Resolución provisional Ayudas Plan Resistir

El divendres 26 de març de 2021, es va constituir la comissió per a la valoració dels resultats de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'Ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant.

Després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'’Alacant (núm. 34) de l'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria d'Ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant, es va obrir un termini de quinze dies hàbils per a la presentació de sol·licituds, del 22 de febrer al 12 de març de 2021. Durant aquestes dates es van rebre, en termini i forma, un total de 2.133 sol·licituds amb el resultat següent:

  • 1.451 sol·licituds admeses proposades per a aprovació
  • 203 sol·licituds admeses proposades per a la seua aprovació amb minoració
  • 476 sol·licituds proposades per a denegació
  • 3 renúncies a la sol·licitud presentada

En compliment del que preveu la base 5a que regula la Instrucció del procediment, la regidora d'Ocupació i Desenvolupament Local, M. Carmen de España, ha emés la següent proposta de resolució provisional:

  • Concedir l'ajuda sol·licitada a la relació de persones treballadores autònomes i xicotetes empreses que figura en l'ANNEX I, pels imports individuals que s'hi indiquen. A partir de la pàgina 33 de l'annex I, es troba la relació d'ajudes aprovades amb minoració.
  • Denegar l'ajuda a la relació de sol·licitants que figura en l'ANNEX II, pel motiu que s'hi indica.
  • Acceptar les renúncies sol·licitades que es relacionen en l'ANNEX III

Consulta ací l'anunci de la proposta de resolució provisional de les Ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant

Presentació d'al·legacions

En cas de disconformitat amb la present proposta de resolució, del 30 de març al 9 d'abril, ambdós inclosos, estarà obert el termini per a presentar al·legacions i aportar la documentació que es considere oportuna.

Per a això, s'ha habilitat un procediment específic en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant a què pot accedir a través de l'enllaç següent: Al·legacions resolució provisional Ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant

  • En el cas que la seua al·legació tinga relació amb el compte justificatiu o amb despeses / pagaments aportats en la seua sol·licitud de l'ajuda, té a la seua disposició el següent document per a emplenar-lo Compte justificatiu (pdf) .
  • Si el sol·licitant és una persona física, podrà ser firmat tant de forma manuscrita com amb firma digital.
  • Si el sol·licitant és una persona jurídica, haurà de ser firmat amb firma digital.

 

 

Informació complementària