Oferta d'ocupació pública 2021

Convocatòria i bases per a la provisió en propietat de diverses places, mitjançant procediment d'estabilització d'ocupació temporal

Imagen relacionada

Mitjançant resolució de la Presidència del Patronat d'Educació Infantil, de 14 de desembre de 2022, s'han aprovat la convocatòria i les bases per les quals es regiran els processos selectius d'estabilització de l'ocupació temporal que convoca aquest organisme de l'Excm. Ajuntament d'Alacant en execució de la OEP 2021, pel sistema de concurs i concurs oposició.

En el Tauler d'edictes del Patronat i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant, a través de la present notícia, figuren publicades íntegrament la convocatòria i les bases reguladores dels referits processos selectius (veure fitxers adjunts).

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan correspònga de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les bases.

El que es fa públic per a general coneixement.

Informació complementària