Licitacio contracte menor per a neteja de vivendes i espais privats insalubres

Es procedix a la licitació del servici de neteja, control de plagues, manyeria i altres mesures sanitàries a adoptar en vivendes i espais privats afligits d'insalubritat
Vivienda insalubre

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: En el Departament de Sanitat es reben denúncies per insalubritat de vivendes, locals i altres espais de titularitat privada, cada vegada en unn nombre i grau més gran. Aquestes denúncies solen provindre de la ciutadania afectada, però altres vegades és la Policia Local, els Bombers, o els Serveis d'Acció Social els que comuniquen al Departament de Sanitat que determinades vivendes o locals no reuneixen les condicions de salubritat adequades.

Generalment, la insalubritat de vivendes o locals, definida com a falta o carència de salubritat, higiene, neteja o sanitat, susceptible de ser perjudicial per a la salut de les persones, està causada pels factors següents:
-Acumulació de fem, deixalles orgàniques o efectes.
-Presència i/o accés d'animals en condicions inadequades. S'inclouen en aquesta categoria els immobles abandonats convertits en colomers per presència i/o nidificació de coloms.
Detectada la situació d'insalubritat, la Regidoria de Sanitat efectua requeriment als propietaris o posseïdors responsables de la conservació de l'immoble per a l'adopció de mesures sanitàries dirigides a corregir la insalubritat existent.
En el cas que no s'atenga el requeriment, en aplicació del que establix l'article 102 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions, es procedix a l'execució forçosa d'allò que s'ha ordenat, mitjançant execució subsidiària, i prèvia l'autorització judicial d'accés en l'immoble corresponent.
Amb tal finalitat, s'ha redactat el Plec de Prescripcions Tècniques particulars del servei de neteja, control de plagues i altres mesures sanitàries en vivendes i espais de titularitat privada, que arreplega les condicions en què ha de prestar-se el servei.
La contractació PER LOTS del servei de neteja, control de plagues i altres mesures sanitàries en vivendes i espais de titularitat privada, tindrà per objecte:
1. Neteja i retirada d'efectes i residus diversos, així com mesures sanitàries que requerisquen xicotetes obres de paleta (LOT 1) amb un pressupost de 6.547,04 euros més l'IVA corresponent.
2. Serveis de manyeria, obertura i tancament de portes inclòs el canvi de panys (LOT 2) amb un pressupost de 1.020,80 euros més l'IVA corresponent.
3. Control de plagues en vivendes i espais de titularitat privada insalubres (LOT 3) amb un pressupost de 2.830,40 euros mes l'IVA corresponent.

2. TIPUS DE CONTRACTE : Contracte menor de SERVEIS.
3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: Plica en el MODEL DE PROPOSICIÓ establit per a l'Excm. Ajuntament d'Alacant i MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, ambdós disponibles per a la seua descàrrega.
A més, qui resulte adjudicatari del contracte haurà d'aportar certificació d'inexistència de dèbits a l'AEAT i a la Seguretat Social.
4. VALORACIÓ D'OFERTES :
S'estimarà que una proposició no pot ser complida o resulta inviable per haver sigut formulada en termes que la fan anormalment baixa quant al criteri “preu” en els supòsits següents:
-Quan, concorrent un sol licitador, l'oferta siga inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.
-Quan concórreguen dos licitadors, la que siga inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta.
-Quan concórreguen tres o més licitadors, l'oferta o ofertes que siguen inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

Criteri únic. Preu (fins a 100 punts)
La puntuació de cada oferta s'obté d'aplicar la fórmula següent:

                                            (preu licitació – preu oferta i )
Puntuació oferida = 100 --------------------------------------------------------
                                            (preu licitació – preu oferta mín)
on:
preu oferta i = oferta que es valora
preu oferta mín = millor oferta

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ : Del 16 de maig al 30 de maig, ambdós inclosos.
6. HORARI DE PRESENTACIÓ : De 9 hores a 14 hores.
7. FORMA DE PRESENTACIÓ : Presencial o electrònicament en el Registre General. Si es presentara electrònicament, haurà de remetre's còpia de la sol·licitud per mail a sanidad@alicante.es.

8. LLOC DE PRESENTACIÓ PRESENCIAL: Servei de Sanitat i Protecció Animal al C/ Cervantes núm. 3 1a planta (Alacant)

Informació complementària