Un informe de la UA revela que 3 de cada 4 empleats públics desitgen millorar el valencià

L'àrea de Presidència, que dirigeix Natxo Bellido, i la Universitat d'Alacant han elaborat una enquesta sobre usos, formació i actitud davant la llengua pròpia
Bellido presenta enquesta d'usos lingüístics

Alacant, dimecres 15 de març de 2017.- L'Ajuntament d'Alacant, a través de la Regidoria de Presidència, ha elaborat en col·laboració amb la Universitat d'Alacant una enquesta sobre els usos lingüístics del personal municipal que revela que més del 90% entén el valencià, prop del 40% sap parlar-lo, i al voltant d'una tercera part l'ho utilitza quan són requerits per una persona valencianoparlant. A més, 3 de cada 4 empleats públics manifesta el seu desig de millorar el nivell de valencià i la seua disposició de rebre formació per a emprar-lo en el dia a dia del seu treball.

El regidor de Presidència, Natxo Bellido i el professor Antoni Mas de la Universitat d'Alacant, han presentat hui en roda de premsa els resultats de l'enquesta sobre usos lingüístics realitzada l'any passat per a conèixer la situació sociolingüística del valencià a l'Ajuntament d'Alacant.

Bellido ha explicat que aquest estudi ofereix una visió sobre les conseqüències del retard del Consistori com a administració municipal per la falta de voluntat política durant els 20 anys de govern del PP “perquè el valencià fóra una cosa visible, pública i tinguera una política interna darrere”.

"No hi ha més cal veure el fet que un Ajuntament com el de València tinga 8 persones dedicades a l'Oficina de Promoció del Valencià i que l'Ajuntament d'Alacant tinga solament una persona dedicada a l'Oficina de Promoció del Valencià, aquesta és una dada aclaridora”, ha assenyalat.

En aquest punt, ha subratllat que l'actual equip de Govern, “entre les qüestions que es va plantejar per a superar aquestos 20 anys de retard en moltes coses, estava fer del valencià una llengua útil, de comunicació, i a més tractar de garantir els drets lingüístics de valenciàparlants i castellàparlants, i en aquests moments ni de bon tros estem garantint els drets lingüístics dels valencianoparlants ni estem cumplint la llei sobre aquest tema”.

Aquest informe ofereix una visió del grau de coneixement, ús i actitud davant el valencià de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament d'Alacant, així com de la seua formació, amb l'objectiu de plantejar propostes de planificació lingüística per a millorar la situació.

Aquesta enquesta, que ha sigut elaborada i dirigida pels professors Brauli Montoya i Antoni Mes de la Universitat d'Alacant, amb la col·laboració de la tècnica de promoció lingüística municipal, ha sigut realitzada per dos estudiants del grau de Filologia Catalana i un del Màster d'Assessorament Lingüístic i Cultura Literària durant el curs 2015-2016, i consta de 17 preguntes.

Les entrevistes es van dur a terme de manera presencial en els llocs de treball, en valencià i de forma oral, excepte en el cas de la Policia Local en què, per necessitats específiques del servei, es van fer de manera escrita sense la presència de l'entrevistador.

D'un total de 2.176 treballadores i treballadors del consistori alacantí, van ser entrevistades 653, una mostra que va tenir en compte totes les àrees municipal, i que suposa un 30,01% del total.
Amb tots els resultats, els professors Brauli Montoya i Antoni Mas han realitzat un informe per a l'Ajuntament d'Alacant, que revela les següents dades sociolingüístiques:

-Un 92% diuen que entenen el valencià perfectament o bastant bé. Ells declaren que saben parlar-ho un 38,7%, (encara que les dades observades pels entrevistadors són d'un 24,1%). Un 77,4% declara que ho llig i un 28,7% que ho escriu. Aquests percentatges sempre superen els que obtenim de l'enquesta del SIES de 2008 i de l'últim cens de 2011 a la ciutat d'Alacant. El 58,3% del personal posseeix algun títol oficial de valencià. D'aquests, un 21,25% tenen el nivell Mitjà (C1) i un 2,62%, el de Superior (C2). 

-En el supòsit sobre la llengua de resposta oral als ciutadans i ciutadanes que s'adrecen en valencià al personal de l'Ajuntament, el percentatge és del 27,6% entre el personal general i del 31,7% en la policia. Això no obstant, els qui ho farien en castellà, però amb interacció positiva amb l'interlocutor és d'un 68,5% en tot el personal i d'un 60,35% en la policia local.

-Quant a la resposta escrita, el percentatge baixa a un 18,3% que contesten directament en valencià i un 33,3% redacta la resposta en castellà i en demana la traducció al valencià al servei lingüístic municipal. En la interacció escrita, l'actitud és positiva en un 77,5% dels enquestats.

-Pel que fa a la formació, un 74% estaria d’acord a fer cursos relacionats amb el seu lloc de treball amb el valencià com a llengua vehicular. I el 70,9 % li agradaria fer cursos per a millorar el seu nivell de valencià.

-Quant a l'actitud, el 36% del personal està a favor d'incrementar l'ús del valencià en el nostre Ajuntament. Segons l’entrevistador, el 31,7% mostra una actitud positiva vers la llengua pròpia, un 56,6% manté una actitud normal o neutra i només 11,6% demostren una actitud negativa.

A partir d’aquesta anàlisi, l’Informe fa a l'Ajuntament d’Alacant les següents propostes de planificació lingüística:

  • Aprovació d'un Reglament d'Ús del Valencià que replegue les actuacions internes i externes, tant en l'àmbit oral com en l'escrit, adreçades a augmentar l'ús del valencià entre el personal municipal i en les relacions amb els ciutadans i ciutadanes.
  • Dotació de l'Agència de Promoció del Valencià de més personal. El mínim serien dues persones més, una per a especialitzar-se en formació (cursos i aules de conversa) i l'altra per a dinamització i campanyes de promoció.
  • Disseny d'un pla de formació contínua que, d'una banda, facilite l'obtenció de la titulació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià al personal municipal; i de l'altra, els proporcione la formació administrativa, legislativa, de recursos informàtics i TIC que els faciliten l'ús del valencià en les seues tasques diàries.
  • Planificació de cursos de valencià amb l'objectiu que el major nombre possible de treballadores i treballadors municipals assolisquen com a mínim el nivell Mitjà (C1) de valencià en el menor temps possible.
  • Augment del pressupost de l'Agència de Promoció del Valencià a fi de dissenyar campanyes internes de promoció del valencià.

 

Informació complementària