Bo Infantil curs 2022-2023

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.
Imagen relacionada

Han eixit publicats, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria d'Educació, els llistats provisionals de l'alumnat que participa en la convocatòria 2022-2023, detallant els admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, i l'import individual de l'ajuda provisionalment concedida.

La Direcció de l'escola disposa dels citats llistats provisionals, que poden ser consultats per les persones sol·licitants a aquest efecte de comprovar, de manera individual, les seues dades i els imports provisionalment concedits. Així mateix, les persones sol·licitants podran consultar aquestes dades en la web de la Conselleria:

https://gestioboinfantil.edu.gva.es/bonoinfantil/consultarResolucionAlum...

El termini per a presentar esmenes o al·legacions és fins al dia 4 d'octubre de 2022.

Els/les interessats/as podran, en el termini indicat i prèvia sol·licitud de cita, presentar en el centre on l'alumnat estiga matriculat, la documentació o al·legacions al llistat provisional que, en cada cas, es requerisca, i el centre l'enviarà segons corresponga, a l'empresa col·laboradora del bo infantil o al pertinent Servei de la Conselleria d'Educació.

S'adjunta a la present notícia circular informativa i instruccions facilitades per la Conselleria sobre el particular, que figuren igualment exposades en els taulons de cadascun dels centres del Patronat

Informació complementària