Ajudes als sectors de l'hostaleria i el comerç

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Ajudes econòmiques a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses, de fins a 15 treballadors, del sector de l'hostaleria i el comerç de la ciutat d'Alacant.

Ayudas sectores hostelería y comercio

La greu recessió econòmica i dràstica disminució de la facturació que estan patint aquests dos sectors econòmics de la ciutat, amb pèrdues que a pesar de la finalització del primer estat d'alarma i confinament general, han seguit produint-se de manera accentuada durant el període estival.

L'hostaleria ha perdut una mitjana de facturació del 50.3% fins a l'agost, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que assoleix el 64% en els serveis d'allotjament, arribant a la província d'Alacant a pèrdues superiors al 65%, segons estimacions de les associacions empresarials del sector.

Quant a sectors afectats, el segueix el comerç detallista, que continua patint un important retrocés en el consum a causa dels rebrots de la Ccovid-19 en ple període estival, al canvi d'hàbits de consum via online dels usuaris, i la disminució de visitants d'altres poblacions de la província a la capital alacantina.

Amb la concessió d'aquestes ajudes, es pretén fomentar el manteniment de l'activitat econòmica i el major percentatge possible de llocs de treball en aquests dos sectors essencials en el PIB de la ciutat d'Alacant.

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

ACCÉS A LA CITA PRÈVIA – des de 4 a 12 de novembre 

ACCÉS AL TRÀMIT PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE L'AJUDA (amb cita prèvia) – des de 5 a 13 de novembre

Objecte de les ajudes

Les presents bases regulen la concessió d'ajudes a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses de fins a 15 treballadors inclusivament, del sector de l'hostaleria i el comerç al detall, que exercisquen la seua activitat econòmica a la ciutat d'Alacant, i que reunisquen les condicions exigides en la Base 2a.

Tenen com a finalitat fomentar el manteniment de l'ocupació per compte propi i aliena en el procés de reactivació econòmica, evitant amb això un increment en la taxa de desocupació de la ciutat.

Els que poden sol·licitar l'ajuda

Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Alacant, que exercisquen la seua activitat econòmica en el sector de l'hostaleria o el comerç al detall a la ciutat, amb local directament afecte a l'activitat ubicat a la ciutat d'Alacant abans de l'1 de juliol de 2020, i es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud.

Queden incloses les persones físiques autònomes, així com les persones jurídiques de fins a 15 treballadors inclusivament relacionades en la base primera.

Les activitats econòmiques incloses en el sector del comerç al detall i l'hostaleria de la ciutat d'Alacant als efectes de ser beneficiaris de la present convocatòria seran les activitats que es desenvolupen en alguna de les següents agrupacions del IAE.

Agrupació 64.      Agrupació 67

Agrupació 65.      Agrupació 68

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d'agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica. Sí que podran ser persones beneficiàries, els socis i sòcies autònoms comuners de les comunitats de béns de forma individual.

Quantia

L'ajuda econòmica és un import fix que s'articula en tres trams:

 1. 750 € per a persones treballadores autònomes que no tinguen persones treballadores contractades per compte d'altri o persones jurídiques amb només un autònom o diversos autònoms societaris.
 2. 1.200 € per a persones treballadores autònomes o persones jurídiques que tinguen entre 1 i 5 persones treballadores contractades per compte d'altri.
 3. 2.000 € per a persones treballadores autònomes o persones jurídiques que tinguen entre 6 i 15 persones treballadores contractades per compte d'altri.

En els trams 2 i 3, els autònoms societaris o autònoms col·laboradors s'imputaran com a persones treballadores sempre que es tinga almenys contractada una persona treballadora per compte d'altri.

El nombre de persones treballadores per compte d'altri o propi de l'empresa a prendre en consideració per al càlcul de l'ajuda a percebre serà la plantilla existent a 1 d'octubre de 2020.

El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complet o parcial, el seu règim de contractació temporal o fix, o que es troben en qualsevol situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE), excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions semblants de suspensió de la relació laboral amb l'empresa.

Requisits

Podran sol·licitar l'ajuda aquelles persones o empreses que complisquen els requisits següents:

1. Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Alacant, que exercisquen la seua activitat econòmica en el sector de l'hostaleria o el comerç al detall a la ciutat, amb local directament afecte a l'activitat ubicat a la ciutat d'Alacant abans de l'1 de juliol de 2020, i es troben d'alta en la data de presentació de la sol·licitud.

Queden incloses les persones físiques autònomes, així com les persones jurídiques de fins a 15 treballadors inclusivament, relacionades en la base primera.

Les activitats econòmiques incloses en el sector del comerç al detall i l'hostaleria de la ciutat d'Alacant, als efectes de ser beneficiaris de la present convocatòria, seran les activitats que es desenvolupen en alguna de les següents agrupacions del IAE.

Agrupació 64.
Agrupació 65.
Agrupació 67.
Agrupació 68.

Queden excloses les entitats del sector públic, les associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, comunitats de béns, així com qualsevol altre tipus d'agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica. Sí que podran ser persones beneficiàries, els socis i sòcies autònoms comuners de les comunitats de béns de forma individual.

2. Haver tingut una pèrdua en el volum d'ingressos de l'activitat econòmica, almenys d'un 40% en el tercer trimestre de 2020, en relació als ingressos obtinguts en el mateix trimestre de l'exercici 2019.

Quan l'alta d'activitat econòmica s'haja produït després de l'1 de juliol de 2019, la comparativa es realitzarà respecte al període d'activitat des del moment de l'alta fins al 30 de juny de 2020.

3. Mantindre la seua activitat econòmica durant almenys els sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de la concessió.

4. En cas de tindre en plantilla treballadors per compte d'altri, mantindre, almenys el 65% de la plantilla de persones treballadores existent a l'1 d'octubre de 2020, durant un termini mínim de sis mesos posteriors a la publicació de la resolució de la concessió.

En el cas d'haver comptabilitzat en la plantilla declarada treballadors per compte propi o assimilats, s'haurà de mantindre l'alta d'aquests en el mateix termini de sis mesos requerits per als treballadors per compte d'altri.

El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complet o parcial, el seu règim de contractació temporal o fix, o que es troben en qualsevol situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE), excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions semblants de suspensió de la relació laboral en l'empresa.

5. No estar incurs en cap dels motius o circumstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions.

Documentació a aportar

Les persones físiques o jurídiques interessades hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, on trobaran un enllaç que els permetrà omplir tots els camps de la sol·licitud.

Prèvia a la presentació, haurà de sol·licitar-se cita prèvia en el tràmit habilitat a través de l'enllaç citaprevia.alicante.es

El sistema només admet la firma amb certificat digital acreditat de persona física o jurídica, no sent admissible el sistema de firma a través de Cl@ve. Si no se'n tinguera, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que en dispose, acreditant, en aquest cas, la representació.

ACCÉS A LA CITA PRÈVIA – des de 4 a 12 de novembre 

ACCÉS AL TRÀMIT PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE L'AJUDA (amb cita prèvia) – des de 5 a 13 de novembre

Documentació a adjuntar en la presentació de la sol·licitud:

 1. En cas de persona física, DNI o NIE, per ambdós cares, i en cas de persones jurídiques, CIF, i en ambdós casos perfectament llegible. (format pdf).

  No s'admetrà document identificatiu, per a persones físiques, que no incloga la fotografia del titular.

 2. Si és el cas, document acreditatiu de la representació atorgada a la persona que presenta la instància de sol·licitud, d'acord amb el model de representació que consta annex a les presents bases (format pdf).

 3. Número d'IBAN, adjuntant justificant d'entitat financera que acredite IBAN i la titularitat del sol·licitant (format pdf).

 4. Certificat tributari de situació censal de l'Agència Tributària amb data d'emissió posterior a 1 d'octubre de 2020.

 5. Declaració responsable segons model que consta com a annex a les presents bases. (format pdf).
  En la declaració responsable es farà constar la disminució d'ingressos que justifiquen ser beneficiari de les ajudes, per a la qual cosa, es reflectirà com a ingressos el sumatori de les caselles 01, 04, 07, 14, 16, 19, 22 i 25 del Model 303 del 3r trimestre del 2020 i que aquesta suposa una minva de facturació, en termes percentuals que corresponga, en relació amb les mateixes caselles del Model 303 del 3r trimestre del 2019. En el cas de sol·licitants que apliquen el Règim d'Estimació Objectiva d'IVA (mòduls) consignaran com a ingressos l'import total de les factures simplificades i completes del període establit (inclòs IVA).

  Quan l'alta d'activitat econòmica s'haja produït el dia 1 de juliol de 2019 o en data posterior, els ingressos a imputar per a la seua comparació respecte al 3r trimestre del 2020 serà la mitjana del període d'activitat que ha transcorregut des que es va produir l'alta fins al 30 de juny de 2020. Per al seu càlcul, s'hauran de sumar els ingressos del període comprés des del moment de l'alta fins al 30 de juny de 2020, es dividirà entre els dies transcorreguts des del moment de l'alta fins al 30 de juny de 2020 i es multiplicarà per 90 (equivalència a tres mesos). Aquesta quantitat és la que s'haurà de comparar amb el 3r trimestre del 2020.

 6. Per als que opten a la modalitat 2 I 3 de la Base Primera: vida laboral del codi compte de cotització, que acredite el nombre de treballadors en plantilla a data 1 d'octubre de 2020 (format pdf).

 7. En el cas que s'hagen imputat treballadors autònoms societaris o col·laboradors per a optar a la modalitat 2 I 3 de la Base Primera: s'aportarà vida laboral, sempre que aquests es troben enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (format pdf).

 8. En el supòsit de persones jurídiques amb només un autònom o diversos autònoms societaris, que es troben enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, del Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social: vida laboral de l'autònom o autònoms societaris expedida amb data posterior a 1 d'octubre de 2020. (format pdf).

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de set (7) dies hàbils, iniciant-se el termini a les 9.00 hores de l'endemà hàbil a la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

La publicació es realitzarà igualment en el web www.alicante.es i www.impulsalicante.es.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu en les presents bases no serà admesa.

Per a accedir a la presentació de sol·licituds en seu electrònica, és necessari obtindre cita prèvia, a través de l'enllaç citaprevia.alicante.es

Procedimiento de presentación de las solicitudes

Para acceder a la presentación de solicitudes en sede electrónica es necesario obtener cita previa a través del enlace citaprevia.alicante.es

La cita previa se podrá solicitar desde el mismo día de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante hasta el penúltimo día del plazo de presentación de solicitudes inclusive.

En este trámite se seleccionará la fecha y franja horaria para presentar la solicitud en sede electrónica, requiriéndose únicamente el DNI/NIE o CIF de quien solicita la ayuda (no del representante), correo electrónico y teléfono de contacto (no requiere firma electrónica).

Para la tramitación telemática de la presentación de la solicitud de la ayuda y resto de documentación se deberá disponer de firma electrónica avanzada, con un certificado admitido por la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. De no disponer de firma electrónica avanzada deberá acudirse a la representación a través de persona que si disponga de ella, acreditando la representación.

Procediment de presentació de les sol·licituds

Per a accedir a la presentació de sol·licituds en seu electrònica és necessari obtindre cita prèvia a través de l'enllaç citaprevia.alicante.es

La cita prèvia es podrà sol·licitar des del mateix dia de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província d'’Alacant fins al penúltim dia del termini de presentació de sol·licituds inclusivament.

En aquest tràmit se seleccionarà la data i franja horària per a presentar la sol·licitud en seu electrònica, requerint-se únicament el DNI/NIE o CIF de qui sol·licita l'ajuda (no del representant), correu electrònic i telèfon de contacte (no requereix firma electrònica).

Per a la tramitació telemàtica de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda i la resta de documentació, s'haurà de disposar de firma electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant. Si no es disposa de firma electrònica avançada, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que en tinga, acreditant-ne la representació.

Procediment de concessió de les ajudes

La concessió d'ajudes es realitzarà de forma directa entre els sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en aquestes bases fins a esgotar el crèdit disponible. En el cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit, el secretari de l'Excm. Ajuntament d'Alacant alçarà acta del sorteig que marcarà el número d'expedient a partir del qual es començarà la tramitació i l'assignació de crèdit, d'entre totes les sol·licituds presentades.

Una vegada esgotat el crèdit, la resta de sol·licitants quedarà en llista d'espera davant d'una possible ampliació del crèdit disponible, i en aquest cas, es procedirà a la concessió d'una nova remesa de beneficiaris fins a esgotar-lo novament, seguint la llista d'espera creada i sense necessitat d'una nova convocatòria.

Compatibilitats

Aquestes ajudes seran compatibles amb les que es puguen obtindre de qualssevol administració o ens públic o privat per a la mateixa finalitat. En aquest cas, l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere la quantia de les pèrdues que justifiquen ser beneficiari de la subvenció.

El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut per a la mateixa finalitat, així com qualsevol altra incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

Com a excepció al que estableix el primer paràgraf d'aquesta base, s'estableix expressament la seua incompatibilitat amb les ajudes de la Regidoria de Comerç de l'Excm. Ajuntament d'Alacant a Pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi d'Alacant aprovades per Junta de Govern Local el 22 de setembre de 2020.

Finançament

Mitjançant un Decret de la Regidoria d'Economia i Hisenda de data 28 d'octubre de 2020, s'acredita l'existència de crèdit adequat i suficient, per un import global d'un milió d'euros (1.000.000 €) amb càrrec a la partida 41-439-47904 “Subvencions a empreses privades, altres actuacions sectorials, del pressupost de la Regidoria d'Ocupació i Desenvolupament Local, vigent per a l'anualitat 2020.

Pagament, justificació i comprovació

La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada comprovat el compliment dels requisits amb la documentació presentada junt amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda s'alliberarà d'una sola vegada, després de la resolució, notificació i publicació de la concessió.

El control de les obligacions exigides en aquestes bases s'efectuarà, mitjançant la comprovació d'ofici, per l'equip tècnic autoritzat per l'Agència Local.

El beneficiari tindrà l'obligació de conservar, durant quatre anys des de la concessió de l'ajuda, la documentació que acredite els requisits que es van manifestar en les declaracions responsables i la resta de la documentació presentada. En aquest temps, l'Agència Local podrà exercir la seua potestat de comprovació del compliment dels requisits exigits al beneficiari.

 

Obligació de les entitats beneficiàries

 1. Trobar-se al corrent el de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal, Hisenda Local i Seguretat Social.

 2. Aportar la documentació i complir els requisits que figuren en les bases.

 3. Facilitar a l'Agència Local les labors d'inspecció, comprovació i control financer, que siguen requerides per a seguiment, control i comprovació de l'execució de les activitats objecte de la subvenció.

 4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció durant un període de quatre anys des de la concessió de la subvenció.

 5. Comunicar a l'Agència Local altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per a les mateixes activitats, així com qualsevol altra incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

 6. Publicitar en els seus mitjans digitals, xarxes socials i pàgines web corporatives la concessió de la present ajuda.

 7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en els art. 36 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular per obtindre l'ajuda falsejant les condicions requerides per a això o incomplint les obligacions adquirides en la declaració responsable presentada junt amb la sol·licitud de la present convocatòria.

 8. Compromís de no superar el límit d'ajudes de mínims de 800.000€ per empresa o persona autònoma en el present exercici fiscal, d'acord al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, emés pel Govern d'Espanya, basant-se en la Comunicació de la Comissió de la Unió Europea (DOUE 20 de març, 2020/C91 I/01).

 

ENLLAÇ AL WEB D'IMPULSALACANT

Informació complementària