Directori Municipal - Servici d'Economia i Hisenda

Contacto

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
bajo
03002

El Servei d'Economia i Hisenda té com a missió principal l'obtenció de recursos financers per a l'exercici de l'activitat municipal, exercint la potestat municipal de gestionar i exigir tributs, proporcionar el suport tècnic necessari per a la formació dels projectes de pressupostos i les seues corresponents modificacions, la planificació econòmica i de les inversions, l'elaboració de plans estratègics, formular les propostes relatives a operacions de crèdit o altres instruments financers a llarg termini, així com les que li assigne el/la regidor/a delegat/a i en coordinació amb la Tresoreria, i s'estructura en els següents departaments i òrgans: