Servici d'Economia i Hisenda

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores

El Servici d'Economia i Hisenda té com a missió principal l'obtenció de recursos financers per a l'exercici de l'activitat municipal, exercint la potestat municipal de gestionar i exigir tributs directament o a través dels organismes en què es delegue, així com formular les propostes relatives a operacions de crèdit o altres instruments financers a llarg termini que li assigne la Regidora Delegada i en coordinació amb la Tresoreria.

Ubicación: 
Calle
Jorge Juan
1
03002
Contacto: 
Telèfon: 
965149389
965149385
965149383