Directori Municipal - Departament de Gestió i Estudis Tributaris

Contacto

Telèfon: 
965149394

Ubicación

Calle
Jorge Juan
5
03002

Té atribuïdes les funcions següents:

 • Assessorament en l'anàlisi i el disseny de la política tributària local. 
 • Col·labora en l'elaboració de les ordenances fiscals. 
 • Realització d'estudis jurídics i econòmics quant al rendiment i els efectes de les ordenances fiscals i elaboració d'estadístiques i memòries sobre la gestió tributària local. 
 • Realització de campanyes d'informació general al contribuent, sobre les figures tributàries locals i sobre els procediments de gestió i recaptació que siguen del seu interés. 
 • Recepció i tramitació de declaracions, recursos i consultes tributàries i informació al contribuent. 
 • Comprovació formal de les dades consignades en els documents tributaris i preparació de la informació per al seu tractament informàtic. 
 • Realització de requeriments. 
 • Col·laborar en l'elaboració de l'avantprojecte del Pressupost d'ingressos. 
 • Elaboració i desenvolupament dels plans d'actuació en matèria tributària que se li encomanen. 
 • Vetlar per l'exacte compliment de la normativa legal i dels procediments de gestió tributària. 
 • Redacció i proposta de les normes de gestió contingudes en les ordenances tributàries, així com de convenis i concerts fiscals. 
 • Proposa els expedients de liquidació d'ingressos la gestió dels quals estiga a càrrec seu, d'anul·lació de drets liquidats, així com sanció. 
 • Proposar la incoació d'expedients sancionadors, en matèria tributària, instruint aquells expedients que per la seua naturalesa haja de conéixer. 
 • Aquelles altres funcions relacionades amb la matèria que li assigne expressament el regidor delegat. 

En el marc d'aquest departament es trobe el òrgan següent:

Òrgan d'Administració Tributària.

Realitza les funcions següents:

 • Avantprojecte del Pressupost d'ingressos. 
 • Plans d'actuació en matèria tributària. 
 • Redacció i proposta de les normes de gestió contingudes en les ordenances tributàries. 
 • Elaboració de les propostes d'ordenances reguladores dels impostos. 
 • Proposa els expedients de liquidació d'ingressos la gestió dels quals estiga al seu càrrec. Proposa els expedients d'anul·lació de drets liquidats, quan l'anul·lació tinga el seu fonament en incidències de gestió. 
 • Elaboració i proposta de convenis i concerts fiscals. 
 • Proposar la incoació d'expedients sancionadors, en matèria tributària. 
 • Tramitar i, si és el cas, informar els expedients següents: 
  • Concessió de beneficis fiscals. 
  • Liquidació de deutes tributaris. 
  • Expedients sancionadors en matèria tributària. 
  • Expedients de derivació del deute tributari. 
  • Anul·lació de drets, per incidències de gestió. 
 • Manteniment, control i seguiment de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions. 
 • Elaboració dels censos fiscals.