Resolució final de concessió de la subvenció del “Programa Bonos Gastronòmics 2022 d' Alacant, per a incentivar els consums en la restauració dell municipi, mtitjançant conveni amb la Càmera de Comerç Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant