Festius amb obertura comercial a Alancant

Horarios comercio C.V.-estado de alarma

NORMATIVA EN VIGOR

LLEI 3/2011, DE 23 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DIUMENGES I FESTIUS AMB ACTIVITAT COMERCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2021

 

HORARI GENERAL

-L'horari global en què els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.

- En cap cas es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents: 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d'octubre i 25 de desembre, o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.

- Cada comerciant determinarà lliurement l'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu en què exercisca la seua activitat.

- Els establiments comercials hauran d'exposar, en els accessos i de manera visible des de l'exterior del local, els dies i les hores d'obertura i de tancament.

 

MUNICIPI D'ALACANT:

Tot el municipi és ZONA DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA per la qual cosa els establiments comercials de qualsevol grandària tenen plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic en els períodes següents:

  • Els diumenges i festius compresos entre el diumenge de Rams 28/3/2021 i el segon diumenge de Pasqua 11/4/2021, EXCEPTE el dilluns de Pasqua (5/4/2021) i l'1 de maig.
  • Els diumenges i festius compresos entre el 15 de juny i 5 de gener, EXCEPTE el 24 de juny, 9 d'octubre, 25 de desembre, 1 i 6 de gener .
  • A més, el 2021 podran obrir al públic els diumenges 10 de gener i 2 de maig.

ESTABLIMENTS COMERCIALS AMB LLIBERTAT D'HORARIS

Els establiments que a continuació s'indiquen, tenen plena llibertat per a determinar els dies i les hores en què romandran oberts al públic durant tot l'any, sense estar subjectes als períodes esmentats en el punt anterior:

  • Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes, productes culturals, les denominades botigues de conveniència*, així com les instal·lades en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

*S'entén per botigues de conveniència aquelles que, amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic, almenys, díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d'alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos. La distribució entre les distintes gammes d'articles ha de dur-se a terme de forma semblant entre si, sense exclusió de cap d'elles i sense que predomine netament una sobre les altres.

  • Els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de xicoteta i mitjana empresa segons la legislació vigent. El fet d'utilitzar com a nom comercial el nom d'una gran empresa o grup no impedeix la llibertat horària sempre que la mercantil titular no estiga integrada en ells (p. ex.: un franquiciat, pime, de menys de 300 m2 tindrà llibertat horària amb independència de la grandària del franquiciador).
  • Els establiments comercials integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics, dedicats exclusivament al servei dels usuaris d'aquestes, gaudiran així mateix de llibertat d'horaris a fi de poder ajustar el seu funcionament al de la instal·lació principal.