Tramitació de factures electròniques per a la Regidoria d'Esports a través de FACe

FACe

TRAMITACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES PER A la REGIDORIA D'ESPORTS A través DE FACE

Amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, s'estableix l'obligatorietat de presentació telemàtica a través del punt general d'entrada de les factures procedents de proveïdors que hagen entregat béns o prestat serveis a les Administracions Públiques i que corresponguen a les següents entitats:

  1. Societats anònimes;
  2. Societats de responsabilitat limitada;
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquen de nacionalitat espanyola;
  4. Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
  5. Unions temporals d'empreses;
  6. Agrupació d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

L'Excm. Ajuntament d'Alacant es troba adherit al punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat, conegut com *FACe, per la qual cosa els proveïdors poden presentar les factures telemàtiques a través del portal http://face.gob.es.

PASOS A SEGUIR

1.- Per a presentar una factura a través del punt general d'entrada de factures electròniques no precisa registrar-se prèviament en FACe, només és necessari disposar d'un sistema d'identificació vàlid. Per a més informació pot accedir a la *url, punxe aquí.

Les factures electròniques destinades a les Administracions Públiques tenen tres requisits específics:

  • Generar la factura electrònica en format factura-e.
  • Estar signades electrònicament. (Per a signar electrònicament una factura dirigida a les Administracions Públiques necessita utilitzar un certificat electrònic reconegut, per al certificat digital pot obtindre informació en el següent enllaç: https://www.alicante.es/es/contenidos/tramites-sede-electronica).
  • Indicar el destinatari de la factura electrònica.

Per això el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ofereix l'aplicació gratuïta Factura-e que permet la generació de factures electròniques i connexió automàtica directa amb FACe, del qual pot obtindre més informació aquí.

2.- Per a poder presentar la factura ha de portar com a relació Òrgan Gestor, Oficina Comptable i Unitat *Tramitadora (OG-OC-UT), el codi DIR3 de l'administració de destí, en el cas del Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Alacant és el següent:

Oficina comptable: L01030149 Intervenció del Ayto d'Alacant
Òrgan gestor: L01030149 Aj. d'Alacant
Unitat tramitadora: LA0001651 Esports
3.- Previ a la facturació haurà d'emplenar el formulari d'alta de tercers, si no l'ha realitzat anteriorment, les instruccions i la documentació dels quals pot consultar en el següent enllaç:

http://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros

Per a qualsevol consulta relacionada amb la facturació amb el Servei d'Esports pot dirigir-se a:

 

Formas de Presentación

Informació complementària