Subvencions a Esportistes Centro de Tecnificació de Cheste 2023

Desescalada Instalaciones Deportivas

SUBVENCIONS A ESPORTISTES QUE CURSEN ESTUDIS EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CHESTE, ANUALITAT 2023.

L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de subvencions a esportistes del municipi d'Alacant que han cursat estudis en el Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste (València).

La finalitat és contribuir a sufragar les despeses de desplaçament en transport de viatgers d'els/les esportistes a l'esmentat centre de tecnificació.

El/la esportista ha de complir el requisit d'estar empadronat/a en el municipi d'Alacant amb anterioritat a l'1 de setembre de 2021 i de manera ininterrompuda fins a la data de publicació de la present convocatòria.

La dotació pressupostària màxima destinada a aquesta convocatòria serà de 10.000 €.

La concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria i procediment selectiu únic

IMPORTANT: Es presenta sol·licitud i justificació en el mateix termini, per la qual cosa s'ha de realitzar el tràmit de presentació de sol·licitud i també el tràmit de presentació de la justificació. 

ON TRAMITAR:
Es podrà presentar a través d'un dels següents llits:

- En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.
Accés a la presentació de la sol·licitud:
https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE01&useClave=true
Accés a la presentació de la justificació:
https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE02&useClave=true

-Presencialment, amb cita prèvia, en les Oficines d'Atenció Ciutadana del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (*SAIC).
S'utilitzarà el model Annex 1 (Sol·licitud) i el model Annex 2 (Justificació).

CONTACTE:
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la convocatòria, contactar en el correu: subvenciones.deportes@alicante.es

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre els requeriments tècnics de la Seu Electrònica, contactar en el correu: tramit.online@alicante.es

AVÍS LEGAL:
La informació proporcionada és a títol informatiu i en cap cas substitueix a les bases reguladores de la convocatòria, en cas de discrepància només es tindrà en compte el contingut en les citades bases.

ALTA DE TERCERS (MOLT IMPORTANT):
En realitzar-se el pagament de la subvenció mitjançant transferència bancària, és condició indispensable, que el/la esportista estiga donat d'Alta com a Tercer en la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Alacant. En el cas de no estar donat d'alta, necessitar rectificar alguna dada personal o modificar el compte bancari, s'haurà de realitzar el tràmit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

En l'enllaç https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-alta-terceros es disposa d'informació per a la realització d'aquest tràmit.

 

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
10 de maig de 2023 a 29 de maig de 2023
Documentación a presentar: 

SOL·LICITUD

Si es presenta presencialment s'haurà d'utilitzar el model Annex 1, en el cas de presentar-se telemàticament l'Annex 1 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s'aporte.

En la sol·licitud haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar la sol·licitud, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

S'haurà d'acompanyar la següent documentació:

• FOTOCÒPIA del DNI del/de l'esportista.

• FOTOCÒPIA del DNI de la mare, del pare o del/de la tutor/a (si el/la esportista és menor d'edat).

• FOTOCÒPIA del Llibre de Família (pàgines on figuren els pares i el/la esportista) o, en el seu cas, FOTOCÒPIA documente que justifique el parentiu o la tutoria (si el/la esportista és menor d'edat).

• Certificat ORIGINAL emés per la Secretaria del Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste relativa a haver cursat estudis en aquest centre durant el curs 2021/2022.

En la sol·licitud, es pot autoritzar la Regidoria d'Esports l'accés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a verificar que el/la esportista està al corrent de les seues obligacions tributàries, a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a verificar que el/la esportista no té deutes amb el citat organisme i al Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament d'Alacant per a verificar l'empadronament del/de l'esportista.

En el cas que no s'autoritze l'accés a la consulta d'aquestes dades, s'hauran d'aportar els certificats ORIGINALS positius, a nom del/de l'esportista, d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Tresoreria de l'Ajuntament d'Alacant i amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i de no tindre deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social; a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques, d'acord amb el que s'estableix per la LGS. Aquests certificats tenen una validesa de 6 mesos des de la data de la seua expedició, tal com s'indica en l'art. 23.3 del RLGS. Així mateix, s'haurà d'aportar certificat ORIGINAL d'Empadronament de l'Ajuntament d'Alacant a nom del/de l'esportista amb data posterior a la publicació de la convocatòria.

JUSTIFICACIÓ:

Si es presenta presencialment s'haurà d'utilitzar el model Annex 2, en el cas de presentar-se telemàticament l'Annex 2 es generarà en realitzar el tràmit en la seu electrònica pel que no és necessari que s'aporte.

En la justificació haurà de figurar el/la esportista com a interessat/a sent la persona que ha de signar el document, llevat que el/la esportista siga menor d'edat, en aquest cas a més del/de l'esportista com a interessat/a, ha de figurar la mare, pare o tutor/a com a representant i ser signat per el/la representant.

Únicament tindran la consideració de despeses subvencionables, referent a la present convocatòria, les despeses de desplaçament, utilitzant transport de viatgers, d'els/les esportistes al Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste (València) durant el curs 2021/2022, d'acord amb l'especificat en l'apartat 11 de les bases, i segons els termes previstos en l'art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Conforme a la “Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana”, es considerarà transport de viatgers el realitzat per compte de tercers contra la corresponent contraprestació econòmica i, a l'efecte d'aquestes bases, exclusivament l'enquadrat en un dels següents apartats:

a) Servei públic de transport, entés com a tal l'oferit a la ciutadania, d'acord amb un calendari i horari prèviament establits.

b) Serveis de transport de viatgers prestats de manera reiterada a col·lectius específics.

c) Transport discrecional de viatgers.

Quedant exclòs, explícitament, el servei de taxi o servei assimilable.

En realitzar el tràmit de justificació, s'haurà d'adjuntar (en format PDF, en el cas de presentar-se de manera electrònica) la documentació ORIGINAL justificativa de les despeses produïdes, que seran factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament. Pel que concerneix les factures es complirà el que s'estableix en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Accés a la presentació de la justificació en la Seu Electrònica:

https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=DE02&useClave=true

Informació complementària