Procediment per a la publicació d'anuncis i edictes oficials

Registre General és l'encarregat de la publicació d'anuncis i edictes oficials procedents d'Organismes públics i els sol·licitats per notaris, registradors de la propietat, etc.

El termini d'exposició d'aquests anuncis o edictes serà el determinat pel sol·licitant.

Una vegada finalitzat el termini de publicació, s'expedirà la diligència acreditativa de l'exposició en el tauler d'anuncis i edictes municipal.

Formas de Presentación