Pla d'ajudes Diputació - Ajuntament d'Alacant

Plan de ayudas Diputación Ayuntamiento de Alicante

El pla d'ajudes convocat per la Diputació d'Alacant, i destinat a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID 19 sobre els sectors productius de la ciutat, ha suposat que l'Ajuntament d'Alacant reba una subvenció de 710.064,12€ que es materialitzarà en una nova línia d'ajudes a empreses.

Aquesta nova convocatòria complementa les 5 edicions anteriors, que han beneficiat més de 9.000 empreses per una quantia superior als 16 milions d'euros.

En aquesta ocasió, les ajudes van dirigides a pimes, persones treballadora autònomes, professionals i altres col·lectius subjectes a mutualitats, dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia (vegeu CNAES) que, a 31 de maig de 2021, acrediten una plantilla d'entre onze a vint persones afiliades a la Seguretat Social.

Les persones físiques o jurídiques interessades en aquesta ajuda hauran de presentar la sol·licitud via telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, mitjançant un procediment habilitat per a fer-ho. Aquest tràmit només admetrà el sistema de signatura amb certificat digital acreditat de la persona física o jurídica.

PRESENTAR SOL·LICITUD des de les 09.00 h del 12 de juliol fins a les 23.59 h del 23 de juliol de 2021.

Per a la realització d'aquest tràmit, cal disposar de certificat electrònic (signatura digital avançada)

Passos a seguir:

  • Tinga preparada tota la documentació que indiquen les bases en format pdf Podrà trobar-la detallada en l'apartat “Documentació a aportar” d'aquesta mateixa pàgina.
  • Accedisca amb el seu certificat digital o el del seu representant.
  • En l'apartat “Qui realitza el tràmit”, indique si és en nom propi (particulars i societats amb certificat digital) o en nom d'una altra persona (representats).
  • Emplene les dades de l'interessat i seguisca els passos indicats en les diferents pantalles.  Faça clic ací per a accedir al vídeo tutorial sobre la presentació d'ajudes a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant.
  • En finalitzar, es generarà un pdf amb la signatura de validació i el número de registre.

 

Fes clic ací per a consultar els principals aspectes de l'ajuda

 

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
12 de juliol de 2021 a 23 de juliol de 2021
Documentación a presentar: 

En el procediment s'annexarà la documentació relacionada a continuació:

• En el seu cas, document acreditatiu de la representació atorgada a la persona que presenta la instància de sol·licitud, d'acord amb el model de representació que consta com a Annex II a les presents bases (format PDF o similar).

• Número d'IBAN, adjuntant justificant d'entitat financera que acredite IBAN, la titularitat del sol·licitant i NIF/CIF (format PDF o similar).

• Certificat tributari de situació censal de l'Agència Tributària amb data d'emissió igual o posterior a 31 de maig de 2021 on conste el domicili fiscal a la ciutat d'Alacant i data d'alta en l'activitat (format PDF o similar).

• Per al còmput del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social, es presentarà la documentació següent:

• Persones treballadores per compte d'altri: vida laboral del codi de compte de cotització a data 31 de maig de 2021. (format PDF o similar).

• Persones treballadores per compte propi: vida laboral de la persona treballadora autònoma, autònom societari o autònom col·laborador amb data d'emissió igual o posterior a 31 de maig de 2021 (format pdf o similar). S'admetran els treballadors autònoms societaris o col·laboradors sempre que es troben enquadrats en algun dels supòsits de l'art. 305, punt 2, del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

• Persones treballadores que cotitzen a una mutualitat: certificat de la Mutualitat on conste d'alta en data 31 de maig de 2021 i epígraf CNAE d'activitat (format pdf o similar).

• Declaració responsable genèrica (segons model formalitzat que consta com a Annex III a les presents bases), que continga un pronunciament exprés sobre el compliment dels requisits exigits en la Base 2a i 9a (format PDF o similar).

• Declaració d'ajudes de minimis que li hagueren sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals (segons model formalitzat que consta com a Annex IV a les presents bases), amb indicació de l'import, l’organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara, o, en el seu cas, declaració de no haver-ne rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte possible les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, a l'efecte del que s'estableix en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

• Compte justificatiu, autoemplenable en seu electrònica, al qual se li annexarà la documentació acreditativa de les despeses corrents i del seu justificant bancari d'abonament, d'acord amb els requisits de la Base 2a, apartat 4, i article 72 del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, Reglament General de Subvencions (format pdf o similar). (Recomanable llegir apartat despeses corrents admissibles com a concepte subvencionable).

Formas de Presentación