Matriculació en Escoles Infantils

Calendari de matriculació d'alumnes per al curs escolar 2022-2023:

1.- Antic alumnat.-

     A.-Termini: de l'1 al 7 d'abril (les persones que no disposen de mitjans electrònics, podran fer el tràmit presencial, els dies 6 i 7 d'abril, en l'horari i per l'ordre que prèviament li serà notificat).

     B.-Baremació: del 8 al 12 d'abril.

     C.-Llistes: 13 d'abril.

     D.-Confirmació de plaça: del 13 d'abril al 2 de maig.

Per confirmar plaça, s'abonaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària, seguint, en tots dos casos, les instruccions que sobre aquest tema seran facilitades.

En virtut del que es disposa en l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, i a fi de complir amb els requisits i obligacions establides en la mateixa per a les escoles infantils municipals beneficiàries d'aquestes ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, les famílies d'aquest alumnat matriculat, no hauran de pagar cap quantitat en concepte de quota de matrícula, per a confirmar la seua plaça.

Pot consultar els llistats d'admissió per al curs escolar 2022-2023, corresponents a l'alumnat actualment matriculat a les escoles infantils del Patronat, en el següent enllaç: https://www.alicante.es/va/noticias/matriculacio-les-escoles-infantils-m...

2.-Nou alumnat.-

     A.-Termini: del 2 al 13 de maig.

     B.-Baremació: del 16 al 24 de maig.

     C.-Llistes provisionals i reclamacions: del 25 al 27 de maig.

     D.-Llistes definitives: 31 de maig.

     E.-Confirmació de plaça: del 31 de maig al 8 de juny.

Pot consultar els llistats definitius d'admissió de nou alumnat per al curs 2022-2023, en el següent enllaç : https://www.alicante.es/va/noticias/matriculacio-nou-alumnat-les-escoles...

Per confirmar plaça, s'abonaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària, seguint, en tots dos casos, les instruccions que sobre aquest tema seran facilitades.

En virtut del que es disposa en l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació (modificada per l'Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la citada Conselleria), i a fi de complir amb els requisits i obligacions establides en la mateixa per a les escoles infantils municipals beneficiàries d'aquestes ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, les famílies d'aquest alumnat matriculat, no hauran de pagar cap quantitat en concepte de quota de matrícula, per a confirmar la seua plaça.

Procediment de tramitació de les sol·licituds de matriculació:

Les sol·licituds de matriculació es tramitaran de manera electrònica. Cada sol·licitant ha de fer una sol·licitud per alumne o alumna que desitge matricular, a la qual annexarà tota la documentació requerida en cada cas. Les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

No obstant això, aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, podran entregar les seues sol·licituds i la documentació que en cada cas haja d'acompanyar-se, a l'escola infantil seleccionada per a matricular el seu fill o filla, prèvia sol·licitud de cita al centre. En tot cas, seguint les instruccions i mesures de seguretat que a aquest objecte es determinen per part de la Direcció de les escoles i del Patronat.

Els respectius llistats d'admissió de l'alumnat es publicaran en els taulers d'anuncis del Patronat i de cadascuna de les escoles, així com en aquesta mateixa web municipal (informació del Patronat). 

Pot efectuar les seues consultes a través del correu electrònic: patronato.escuelas@alicante.es on se li atendrà com més prompte millor.

Horari d’atenció a interessats/-des, prèvia sol·licitud de cita:

  • A les escoles: de 9 a 12,30 hores.
  • A l’oficina del patronat: de 9 a 14 hores.

La sol·licitud es presentarà a l'escola que se sol·licite en primer lloc.

Presentació

Formas de Presentación