Matriculació en Escoles Infantils

Calendari de matriculació d'alumnes per al curs escolar 2023-2024:

1.- Antic alumnat.-

     A.-Termini: del 24 al 30 de març (les persones que no disposen de mitjans electrònics, podran fer el tràmit presencial, els dies 29 i 30 de març, en l'horari i per l'ordre que prèviament li serà notificat).

     B.-Baremació: del 31 de març al 4 d'abril.

     C.-Llistes: 5 d'abril.

     D.-Confirmació de plaça: del 5 al 24 d'abril.

Per confirmar plaça, s'abonaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària, seguint, en tots dos casos, les instruccions que sobre aquest tema seran facilitades.

 

2.-Nou alumnat.-

     A.-Termini: del 2 al 15 de maig.

     B.-Baremació: del 16 al 24 de maig.

     C.-Llistes provisionals i reclamacions: del 25 al 29 de maig.

     D.-Llistes definitives: 31 de maig.

     E.-Confirmació de plaça: del 31 de maig al 9 de juny.

Les reclamacions es presentaran per escrit dirigit a la Presidència del Patronat Municipal d'Educació Infantil, a través de la pàgina web municipal www.alicante.es (accedint a la seu electrònica, catàleg de serveis, altres sol·licituds no normalitzades), o en el cas d'aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, presentar-les presencialment a la seu del Patronat, carrer Maldonado, núm. 9, 2a planta. Per dur a terme el procés presencial caldrà sol·licitar cita prèvia al telèfon 965209794, o per correu electrònic patronato.escuelas@alicante.es

Per confirmar plaça, s'abonaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària, seguint, en tots dos casos, les instruccions que sobre aquest tema seran facilitades.

Procediment de tramitació de les sol·licituds de matriculació:

Les sol·licituds de matriculació es tramitaran de manera electrònica. Cada sol·licitant ha de fer una sol·licitud per alumne o alumna que desitge matricular, a la qual annexarà tota la documentació requerida en cada cas. Les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

En el cas de l'antic alumnat, atés que les seues dades ja consten en els respectius expedients que obren a les escoles, i únicament quan no s'haja pogut formalitzar la confirmació de plaça a través del procediment telemàtic, podran fer-lo seguint les instruccions i emplenant el formulari al qual podrà accedir en el següent enllaç:

Confirmar plaça

No obstant això, aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, podran entregar les seues sol·licituds i la documentació que en cada cas haja d'acompanyar-se, a l'escola infantil a l'escola infantil Els Xiquets, encara quan l'escola seleccionada per a matricular al seu fill/a siga l'escola infantil Siete Enanitos. L'antic alumnat ho farà en els dos últims dies de termini de matriculació reservat per a la seua atenció, per l'ordre i en l'horari que prèviament li serà notificat, i el nou alumnat podrà fer-ho durant la totalitat del període de matriculació establit, prèvia sol·licitud de cita al centre. En tot cas, seguint les instruccions i mesures de seguretat que a aquest objecte es determinen per part de la Direcció de les escoles i del Patronat.

Els respectius llistats d'admissió de l'alumnat es publicaran en els taulers d'anuncis del Patronat i de l'escola infnatil Els Xiquets, així com en aquesta mateixa web municipal (informació del Patronat). 

Pot efectuar les seues consultes a través del correu electrònic: patronato.escuelas@alicante.es on se li atendrà com més prompte millor.

Horari d’atenció a interessats/-des, prèvia sol·licitud de cita:

  • A l'escola infantil Els Xiquets: de 9 a 12,30 hores.
  • A l’oficina del patronat: de 9 a 14 hores.

La sol·licitud es presentarà a l'escola infantil Els Xiquets, encara quan l'escola seleccionada per a matricular al seu fill/a siga l'escola infantil Siete Enanitos.

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
24 de març de 2023 a 30 de març de 2023

Formas de Presentación