Matriculació en Escoles Infantils

Calendari de matriculació d'alumnes per al curs escolar 2021-2022:

1.- Antic alumnat.-

     A.-Termini: del 19 al 23 d'abril (les persones que no disposen de mitjans electrònics, podran fer el tràmit presencial, els dies 22 i 23 d'abril, en l'horari i per l'ordre que prèviament li serà notificat).

     B.-Baremació: del 26 al 28 d'abril.

     C.-Llistes: 29 d'abril.

     D.-Confirmació de plaça: del 29 d'abril al 11 de maig.

Per confirmar plaça, s'abonaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària, seguint, en tots dos casos, les instruccions que sobre aquest tema seran facilitades.

En virtut del que es disposa en l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, i a fi de complir amb els requisits i obligacions establides en la mateixa per a les escoles infantils municipals beneficiàries d'aquestes ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, les famílies d'aquest alumnat matriculat, no hauran de pagar cap quantitat en concepte de quota de matrícula, per a confirmar la seua plaça.

2.-Nou alumnat.-

     A.-Termini: del 3 al 14 de maig.

     B.-Baremació: del 17 al 25 de maig.

     C.-Llistes provisionals i reclamacions: del 26 al 28 de maig.

     D.-Llistes definitives: 1 de juny.

     E.-Confirmació de plaça: de l'1 al 9 de juny.

Les reclamacions es presentaran per escrit dirigit a la Presidència del Patronat Municipal d'Educació Infantil, a través de la pàgina web municipal www.alicante.es (accedint a la seu electrònica, catàleg de serveis, altres sol·licituds no normalitzades), o en el cas d'aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, presentar-les presencialment a la seu del Patronat, carrer Maldonado, núm. 9, 2a planta. Per dur a terme el procés presencial caldrà sol·licitar cita prèvia al telèfon 965209794, o per correu electrònic patronato.escuelas@alicante-ayto.es.

Per confirmar plaça, s'abonaran 20,00 euros de quota de matrícula i es lliurarà la domiciliació bancària, seguint, en tots dos casos, les instruccions que sobre aquest tema seran facilitades.

En virtut del que es disposa en l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, i a fi de complir amb els requisits i obligacions establides en la mateixa per a les escoles infantils municipals beneficiàries d'aquestes ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 2 a 3 anys, les famílies d'aquest alumnat matriculat, no hauran de pagar cap quantitat en concepte de quota de matrícula, per a confirmar la seua plaça.

Pot consultar els llistats definitius d'admissió de nou alumnat per al curs 2021-2022, en la secció de notícies d'aquesta mateixa pàgina web. https://www.alicante.es/va/noticias/matriculacio-nou-alumnat-les-escoles...

______________________________________________________

Procediment de tramitació de les sol·licituds de matriculació:

Les sol·licituds de matriculació es tramitaran de manera electrònica. Cada sol·licitant ha de fer una sol·licitud per alumne o alumna que desitge matricular, a la qual annexarà tota la documentació requerida en cada cas. Les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

-Certificat digital emés per qualsevol Agència de Certificació de Confiança. ( https://www.accv.eshttps://www.sede.fnmt.gob.es )

-DNI electrònic (*eDNI).

No obstant això, aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, podran entregar les seues sol·licituds i la documentació que en cada cas haja d'acompanyar-se, a l'escola infantil seleccionada per a matricular el seu fill o filla, prèvia sol·licitud de cita al centre. En tot cas, seguint les instruccions i mesures de seguretat que a aquest objecte es determinen per part de la Direcció de les escoles i del Patronat.

Pot efectuar les seues consultes a través del correu electrònic: patronato.escuelas@alicante.es on se li atendrà com més prompte millor.

Horari d’atenció a interessats/-des, prèvia sol·licitud de cita:

  • A les escoles: de 9 a 12,30 hores.
  • A l’oficina del patronat: de 9 a 14 hores.

La sol·licitud es presentarà a l'escola que se sol·licite en primer lloc.

Presentació

Formas de Presentación