Informació sobre deutes

Informe sobre deutes

Pot sol·licitar un Informe sobre deutes/no deutes amb caràcter general, o específicament sobre un objecte imposable o activitat determinada (reserva d'instal·lacions esportives, subvencions, traspàs de llicència d'obertures, etc.), això sí, sempre que siga titular de la informació requerida, o amb la conformitat prèvia del titular actual.

El procediment per a l'obtenció de la informació esmentada és el següent: 

 • Sol·licitar la informació a les oficines de Suma Gestió Tributària a Alacant, on s'expedirà un document.
 • Presentar el document obtingut en SUMA a les oficines de Tresoreria -mitjançant cita prèvia-, al Carrer Jorge Juan, núm. 5 - 2ª Planta, on se li completarà, firmarà i segellarà (sense la firma i el segell el document no és vàlid). 
  • Sol·licite Cita Prèvia per al Servei de Tresoreria a través de la pàgina https://citap.alicante.es/, o telefònicament en els nombres 010 / 966900886.

Certificació de deutes (procediments especials de licitació)

La participació en els procediments de licitació previstos en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques necessita una sèrie de documentació administrativa entre la qual s'inclou una certificació que no hi haja deutes de naturalesa tributària.

Quan l'òrgan de contractació és l'Excm. Ajuntament d'Alacant, la Certificació (Model 5) ha de ser expedida per la Tresoreria Municipal.

Procediment per a obtindre la certificació 

 1. La sol·licitud es farà a la finestreta del Registre General de l'Ajuntament, adjuntant-hi: 
  • Fotocòpia del DNI/CIF del sol·licitant.
  • Fotocòpia del DNI/CIF del representant i del títol que n'acredite la representació.
 2. El certificat (positiu o negatiu) es retirarà a la finestreta de Tresoreria-Recaptació situada al C/ Jorge Juan, núm. 5 - 2ª Planta, abonant en eixe moment la taxa corresponent.
 3. Si el certificat és negatiu (es comprova l'existència de dèbits pendents). Per a obtindre certificat positiu, hauran de liquidar els dèbits pendents a Suma Gestió Tributària, situada al C/ Poeta Vila y Blanco, 7; i posteriorment, acreditar-ne el pagament davant de la finestreta de recaptació, arreplegant l'endemà el certificat positiu.

Si ho desitja, pot sol·licitar la certificació omplint el formulari següent. Per a arreplegar-la haurà d'acudir ineludiblement a les oficines de Tresoreria -mitjançant cita prèvia- indicades anteriorment, a partir del tercer dia hàbil des de la sol·licitud, havent d'abonar en eixe moment la taxa corresponent pel següent concepte: "Certificat de pagament de tributs", que pot descarregar en http://www.alicante.es/es/tramites/generacion-autoliquidaciones-tasas-municipales

Sol·licite Cita Prèvia per al Servei de Tresoreria a través de la pàgina https://citap.alicante.es/, o telefònicament en els nombres 010 / 966900886.

S'haurà d'acreditar la titularitat o representativitat, per mitjà del DNI/CIF del sol·licitant o si és el cas DNI/CIF del representant i del títol que n'acredite la representació.

Formas de Presentación