Informació sobre deutes - certificat de trobar-se al corrent d'obligacions de pagament

CERTIFICATS DE TROBAR-SE AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS DE PAGAMENT AMB L'AJUNTAMENT D'ALACANT

Pot sol·licitar un certificat de trobar-se al corrent de les obligacions de pagament amb l'Ajuntament pel que fa a:

  • Qualsevol tipus de deutes pendents de pagament (certificat genèric)
  • Amb caràcter particular, per a poder contractar amb l'Ajuntament d'Alacant o ser beneficiari d'una subvenció municipal.

El procediment electrònic per a l'obtenció de l'esmentada informació és el següent:

Ha d'iniciar una sol·licitud a través de "l'accés al tràmit" que figura al peu de la pàgina.

La sol·licitud només pot efectuar-se a través d'aquest procediment si disposa de certificat electrònic, o en el seu cas, de número de contribuent.

Una vegada iniciat el procediment electrònic podrà triar el tipus de certificat que desitge, d'entre els tres esmentats anteriorment ("genèric", per a poder contractar amb l'Ajuntament, o per a ser beneficiari d'una subvenció municipal).

Documentación a presentar: 

No s'exigeix cap documentació.

Tanmateix, al sol·licitant només se li subministrarà la informació relativa als deutes ( o inexistència de deutes) que figuren al seu nom.

 

Formas de Presentación