Cursosd'iniciación a la llengua y cultura valenciana

Curs valecià

 

Dins de la Formació de Persones Adultes s'imparteixen el Programa “Iniciació a la Llengua i Cultura Valenciana” integrat per cursos de Nivell B1-B2 i  C1, amb una temporalització de 60 hores cadascun d'ells. Ajustant-se a la normativa vigent de la Consellería d'Educació, Cultura i Ciència: Llei 1/95, de 20 de gener de 1995, que arreplega els criteris generals d'actuacions en la formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana.

Decret 220/1999, del Govern Valencià, que regula els programes formatius de la Llei anterior, i la Resolució de 20 de setembre de 2007 de la secretaria autonòmica d'Educació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes, sent l'Ajuntament la institució veladora del seu compliment.

CURSOS GRATUÏTS.

Oferta de cursos: (en funció de la demanda es determinaran els nivells a impartir)
Nivell-B1

Nivell-B2
Nivell- C1

ELS CURSOS S’IMPARTIRÁN

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Centre de Recursos Educatius Municipal
C/ Pare Mariana nº19
Telf.: 965 14 38 43

Curs / Nivell

Curs

NIVELL - B1

NIVELL – B2

NIVELL - C1

Data/hora

Dilluns a dijous

19:00 a 21:00h

Inici

30 de MARÇ

DATA DE SOL·LICITUD DEL 22 DE FEBRER FINS AL 17 DE MARÇ DE 2023

LA SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL CURS ES REALITZARÀ PRESENTANT PER SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT.

ADJUNT JUNTAMENT AMB FOTOCÒPIA DE DNI, PASSAPORT, NIF O UN ALTRE DOCUMENT QUE ACREDITE LA IDENTITAT.

ELS ESTUDIANTS APORTARAN MATRÍCULA O CERTIFICAT DELS ESTUDIS QUE ESTAN REALITZANT

LA SELECCIÓ DELS ADMESOS ES REALITZARÀ PER RIGORÓS ORDRE D'ENTRADA. DIA / DATA / HORA.

LA LLISTA D'ADMESOS ES PUBLICARA EL 22 DE MARÇ EN AQUESTA PÀGINA WEB

 

Presentació
Plazo de presentación (opcional): 
22 de febrer de 2023 a 17 de març de 2023

Formas de Presentación