Al·legacions a la resolució provisional de les ajudes a pimes, micropimes i autònoms per a minimitzar l'impacte de la crisi energètica.

Alegaciones ayudas energéticas empresas y autónomos

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds a les ajudes a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms per a minimitzar l'impacte de la crisi energètica Pla Ajudes Diputació – Ajuntament 2022, aquestes han sigut avaluades, juntament amb tota la documentació adjunta presentada, per personal municipal destinat a aquest efecte, encarregat de verificar el compliment de les condicions d'admissibilitat establides en la convocatòria i les bases reguladores.

Amb data de 7 de novembre de 2022 s'emet proposta de resolució provisional del procediment de concessió de les ajudes a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de la ciutat d'Alacant, amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic de la crisi energètica, Pla Ajudes Diputació-Ajuntament d'Alacant 2022.

Del 5 a l'11 d'octubre s'han presentat un total de 2.963 sol·licituds en termini. Vist el nombre de sol·licituds presentades, per un import molt superior al crèdit adequat i disponible per a la present convocatòria, es procedeix a realitzar el sorteig previst en la Base 6a de la convocatòria.

Sobre la base del sorteig realitzat el dia 17 d'octubre, s'ha iniciat la baremació a partir de l'expedient ADCE2022002412 fins al ADCE2022000145, amb el resultat següent:

• 486 sol·licituds admeses proposades per a aprovació ANNEX I

• 231 sol·licituds denegades ANNEX II

• 2266 sol·licituds sense crèdit disponible, no baremades ANNEX III

En cas de DISCONFORMITAT amb la present proposta de resolució provisional, es concedeix un termini de 3 dies hàbils des de l'endemà a la seua publicació, en les web www.alicante.es i www.impulsalicante.es, això és, del 9 a l'11 de novembre de 2022 per a presentar al·legacions en el procediment electrònic habilitat a aquest efecte.

En el següent enllaç podrà accedir a l’EDICTE amb la resolució provisional.

Presentació
Plazo de presentación: 
9 de novembre de 2022 a 11 de novembre de 2022

Formas de Presentación