Al·legacions resolució provisional Ajudes Pla Resistir Ciutat d'Alacant

Resolución provisional Ayudas Plan Resistir

Del 22 de febrer al 12 de març de 2021, es van rebre, en termini i forma, un total de 2.133 sol·licituds amb el resultat següent:

  • 1.451 sol·licituds admeses proposades per a aprovació
  • 203 sol·licituds admeses proposades per a la seua aprovació amb minoració
  • 476 sol·licituds proposades per a denegació
  • 3 renúncies a la sol·licitud presentada

En compliment del que preveu la base 5a que regula la Instrucció del procediment, la regidora d'Ocupació i Desenvolupament Local, M. Carmen de España, ha emés la següent proposta de resolució provisional:

  • Concedir l'ajuda sol·licitada a la relació de persones treballadores autònomes i xicotetes empreses que figura en l'ANNEX I, pels imports individuals que s'hi indiquen. A partir de la pàgina 33 de l'annex I, es troba la relació d'ajudes aprovades amb minoració.
  • Denegar l'ajuda a la relació de sol·licitants que figura en l'ANNEX II, pel motiu que s'hi indica.
  • Acceptar les renúncies sol·licitades que es relacionen en l'ANNEX III

En cas de disconformitat amb la present proposta de resolució, del 30 de març al 9 d'abril, ambdós inclosos, estarà obert el termini per a presentar al·legacions i aportar la documentació que es considere oportuna.

  • En el cas que la seua al·legació tinga relació amb el compte justificatiu o amb despeses / pagaments aportats en la seua sol·licitud de l'ajuda, té a la seua disposició el següent document per a emplenar-lo Compte justificatiu (pdf) .
  • Si el sol·licitant és una persona física, podrà ser firmat tant de forma manuscrita com amb firma digital.
  • Si el sol·licitant és una persona jurídica, haurà de ser firmat amb firma digital.

 

Presentació
Plazo de presentación: 
30 de març de 2021 a 9 de abril de 2021
Documentación a presentar: 

Formas de Presentación

Informació complementària