Resolució definitiva de la convocatòria d'Ajudes a empreses Pla Diputació Ajuntament D'Ala

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Llistats definitius de les ajudes aprovades i denegades del Pla Ajudes a Empreses Diputació-Ajuntament d'Alacant

Ayudas a empresas plan diputación ayuntamiento

En la sessió celebrada el dimarts, 7 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local va adoptar l'acord sobre resolució de concessió i denegació de la convocatòria d'ajudes a empreses i persones treballadores autònomes, d'11 a 20 treballadors, de la ciutat d'Alacant. Pla Ajudes Diputació-Ajuntament.

Aquestes ajudes estan dirigides a persones treballadores autònomes i xicotetes empreses, d'11 a 20 treballadors d'Alacant, que desenvolupen la seua activitat en els sectors econòmics que s'ajusten als codis CNAE que figuren en les bases de la convocatòria, amb la finalitat de minimitzar l'impacte econòmic de la Covid-19 sobre els sectors productius de la ciutat.

Amb data de 28 de juliol de 2021 es va aprovar la proposta de resolució provisional, obrint-se, a partir del dia 29 de juliol, un termini de 5 dies hàbils (del 29 de juliol al 4 d'agost) per a presentar al·legacions.

Una vegada resoltes les al·legacions presentades, la Junta de Govern Local acorda:

  • Concedir l'ajuda sol·licitada a la relació de 50 persones treballadores autònomes i empreses, d'11 a 20 treballadors, que figura en l’ANNEX I, pels imports individuals que s'indiquen, ascendint, la suma de tots ells, a un import total de cent cinquanta mil euros (150.000 €).
  • Denegar l'ajuda a la relació de 15 empreses i persones treballadores autònomes i empreses, d'11 a 20 treballadors que figuren en l’ANNEX II i ANNEX III pel motiu que s'indica.
  • Minorar l'autorització de la despesa per un import de cinc-cents quinze mil seixanta-quatre euros amb dotze cèntims (515.064,12 €) com a crèdit disponible per a poder fer front a una II Convocatòria d'Ajudes Pla Diputació-Ajuntament.

En la secció documentació podràs accedir a:

  • Acord Junta de Govern Local
  • Annex I: Ajudes aprovades
  • Annex II: Ajudes denegades
  • Annex III: Ajudes denegades per extemporànies

Contra la present resolució, la persona interessada podrà interposar, en el termini d'un mes, recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, o ser impugnat directament davant l'ordre contenciós administratiu en el termini de dos mesos (art. 112 i 123 i següents Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú). La presentació del recurs s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alacant ENLLAÇ ( ruta: Seu Electrònica  -  Catàleg de serveis - Altres sol·licituds no normalitzades - Presentació en línia d'instància genèrica).

 

Informació complementària