Procediment programa de llibres "Xarxa Llibres" Alacant

Documentació i procediment
libros

QUI? Poden acollir-se a aquest programa les famílies empadronades en la ciutat d'Alacant que complisquen els requisits definits per la Conselleria d'Educació, amb fills escolaritzats en ensenyaments obligatoris en centres públics i privats concertats.

QUAN? Les sol·licituds es presentaran segons el calendari arreplegat en l'Annex II.

ON? Centre de Recursos Educatius Municipal, situat en la calle Pare Mariana, 19 . De dilluns a divendres en horari de 09:00h a 14:00h.

COM? Documentació a presentar pels pares/mares, representants o tutors legals de l'alumnat, a arreplegar el dia assignat al seu centre escolar:

1. Sol·licitud impresa per duplicat emplenada i signada, manual o telemàticament que es troba disponible en la pàgina web (www.xarxallibres.edu.gva.es) per cada alumne/a matriculat. Per a major eficàcia en la gestió es recomana s'emplene telemàticament.

Factura original o bé factura original i fotocòpia per a la seua compulsa, en cas de no voler lliurar l'original de document que acredite que la compra i el pagament s'ha realitzat en el període comprès entre el 01/06/2015 i el 30/12/2015, tots dos inclusivament.

La factura haurà d'anar al nom del pare, mare o representant legal i coincidirà amb el qual figure en la sol·licitud. En el cas en el qual el sol·licitant tinga més d'un fill que puga ser beneficiari de l'ajuda, haurà de presentar una sol·licitud per cada fill i una factura o còpia compulsada per cada fill, coincident amb els seus corresponents llibres

Els justificants seran factures o fotocòpies diligenciades per funcionari municipal, amb el següent detall:

1.- Nom, NIF i domicili de l'emissor.

2.- Nombre i data de la factura.

3.- Nom, NIF i domicili del comprador.

4.- Títol del llibre amb identificació de l'assignatura, curs i preu unitari.

5.- IVA i import total.

Aquelles factures que incloguen conceptes no admesos o no susceptibles de l'ajuda, haurà de subratllar en la mateixa factura els conceptes susceptibles de subvenció.

En el cas de llibres adquirits a través de les Associacions de Mares i Pares, en endavant AMPAS, s'ajustaran a la Bases Sisena de l'Ordre aportant la documentació establida a aquest efecte juntament amb la resta de documentació que figura en aquestes instruccions. Les AMPAS hauran de presentar la documentació estipulada per la Conselleria: si l'alumnat ha comprat els llibres a través de l'AMPA, aquesta presentara en el municipi o municipis on estiga empadronat l'alumnat la factura o factures globals de l'empresa proveïdora. L'AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de l'alumne/a, import, relació de llibres adquirits i dades de la factura o factures globals en els quals estan inclosos segons el model que es facilitarà per l'Administració. Aquest document serà el que presentaran les persones interessades en l'Ajuntament a l'efecte del cobrament de les ajudes.

3. Document que acredite que el compte bancari declarat en la sol·licitud pertany al titular de la mateixa: fotocòpia de la llibreta d'estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol altre document expedit per l'Entitat financera on conste el nom, NIF/CIF i el número de compte IBAN.

4. Declaració responsable d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i Municipal i amb les obligacions de la Seguretat Social i que no es percep cap altra subvenció destinada a la mateixa finalitat, indicant en cas positiu l'entitat otorgante i l'import. Annex I.

5. Original del llibre de família i fotocòpia per a la seua compulsa, havent de figurar el sol·licitant, l'alumne, o document que acredite la tutoria del mateix, i en el cas en el qual el sol·licitant siga el representant legal, haurà d'aportar document que ho acredite.

Per la seua banda l'AMPA, presentarà les factures o les factures globals de l'empresa, proveïdora en l'oficina de registre que l'Ajuntament habilita en el centre Municipal de Recursos Educatius en el dia indicat per al seu centre respecte en l'Annex II, presentarà la factura o factures globals de l'empresa proveïdora en el Centre en el termini que s'estableix en l'Annex II . Al costat de les factures haurà de presentar Certificació acreditativa de l'acord de l'Associació del que es derive el nomenament del seu representant i fotocòpia acarada del DNI del mateix.

Per a descarregar la documentació, punxar en el següent enllaç:

http://www.alicante.es/es/noticias/procedimiento-programa-libros-xarxa-l...