El Plenari aprova impulsar la mobilitat de les empleades públiques per violència de gènere

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Espuch destaca la importància que Alacant se sumeix a aquesta mesura que donarà un tracte jurídic privilegiat al trasllat forçós de les víctimes de violència de gènere

Alacant facilitarà la mobilitat de empleades per violència de gènere

Alacant, dimecres 28 de juny de 2017.-Els grups de Compromís i Guanyar han elevat una iniciativa que ha sigut aprovada pel Ple de juny per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques entre administracions públiques per raó de violència de gènere, amb la finalitat de facilitar la consecució de les mesures de protecció i assistència social integral d'una manera àgil i ràpida, en el marc del conveni marque proposat per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

La Declaració Institucional proposava al ple instar al Consell al fet que aprove el Conveni Marque proposat entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), que facilita la mobilitat de les empleades públiques víctimes de la violència de gènere a altres administracions quan es vegen obligades a abandonar el seu lloc de treball en la localitat on prestaven els seus serveis, donant així efectivitat a les mesures de protecció judicialment establides.

Així mateix, plantejava que l'Ajuntament s'adherisca a l'esmentat Conveni Marque una vegada siga aprovat per a oferir des de la nostra administració una resposta ràpida i eficaç, des d'un punt de vista laboral, a les víctimes de la violència de gènere que puguen patir les empleades públiques.

Segons explica la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alacant, María José Espuch, els poders públics no poden ser aliens a la xacra de la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants als drets fonamentals proclamats en la Constitució Espanyola.

Per aquest motiu, afig, les administracions públiques han d'adoptar mesures globals que contribuïsquen a una protecció més efectiva, les quals permeten compatibilitzar la vida professional de les persones afectades amb la problemàtica especial que pateixen.

Donada la situació actual, es fa necessària l'existència d'un marc que protegisca aquelles empleades públiques que són víctimes de violència de gènere; un marc que aplique actuacions conjuntes i coordinades entre les diferents administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'aconseguir un canvi de lloc de treball a una altra localitat.

El conveni marque es constitueix així com instrument idoni per a estendre aquesta mesura de manera eficaç a totes les administracions de la Comunitat Valenciana, en contraposició amb la via ordinària de signatura de conveni entre cadascuna d'elles, la qual cosa faria excessivament lenta l'aplicació d'aquesta mesura.

De fet, amb aquest document es farien realitat les previsions normatives previstes en la Llei Orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en el RDL 5/2015, del 30 d'Octubre, pel qual s'aprova el text de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP); i en la Llei 10/2010, del 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permetent així la mobilitat de les empleades públiques víctimes de la violència de gènere a altres administracions quan es vegen obligades a abandonar el seu lloc de treball en la localitat on prestaven els seus serveis, donant així efectivitat a les mesures de protecció judicialment establides.

El seu objectiu, segons recorda la proposta, és facilitar el tracte jurídic privilegiat als trasllats forçosos de les dones víctimes de violència de gènere, quan es donen les circumstàncies establides en l'article 82 del TREBEP.