L'Ajuntament a través de Recursos Humans realitzarà noves contractacions

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Recursos Humans proposa augmentar els sectors prioritaris

Carlos Giménez, concejal de RRHH, Organización y Calidad

Alacant, 23 de novembre de 2016

El regidor de Recursos Humans, Organització i Qualitat, Carlos Giménez, proposa augmentar els servicis prioritaris de l'Ajuntament per a poder procedir a contractar i solucionar els problemes de falta de personal que tenen en estos moments les Regidories.

Amb esta proposta Carlos Giménez indica que "Espero que amb esta mesura podem donar un millor servici a la ciutadania”.

Els sectors triats són aquells que més dèficit estan tenint i que amb esta mesura poden passar a ser més eficaços i amb més contraprestacions al ciutadà.

Com a conseqüència de l'actual situació en matèria de personal i analitzades objectivament les necessitats de la plantilla municipal, es fa necessari abordar la possibilitat de procedir a donar cobertura de les vacants existents, tenint en compte les severes limitacions que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat imposa com a mesures de contenció del gast i dèficit públic,  mitjà  la limitació de l'Oferta d'Ocupació Pública a través de les diferents Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat posteriors a la promulgació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, adoptant un paquet de mesures de contenció del gast públic que han incidit directament en la possibilitat d'incorporar personal per mitjà de la limitació de l'Oferta d'Ocupació Pública i per a cada exercici, arribant fins i tot a la pràctica eliminació de la denominada "taxa de reposició" i que han llastat l'àrea de Recursos Humans al llarg dels últims anys i que han impedit la cobertura de les vacants existents (jubilacions, defuncions, promocions...altres) influint de manera directa i negativa al funcionament normal d'este Ajuntament.

No obstant això, la limitació establida per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat no és absoluta a la contractació de personal ni laboral ni temporal ni per al nomenament de funcionaris interins, sinó que establix unes limitacions a este tipus de contractes o nomenaments en un doble sentit. 

Per un costat les necessitats "urgents i inajornables", el significat i justificació de les quals cal determinar-se cas per cas per l'Administració competent per a la seua aplicació, així com el seu número i característiques per a atendre-les.

Per altre costat, el relatiu al caràcter prioritari o essencial dels servicis, cal dir que al no existir criteris, regles o normes legals que ho determine, correspondrà a cada Administració dins de les seues atribucions d'autoorganització establir prioritats. 

Per este motiu des dels servicis tècnics de la Regidoria de Recursos Humans s'han elaborat diversos informes per a argumentar les causes objectives que han determinat la possibilitat de procedir a la contractació de personal de caràcter temporal sempre amb l'observança dels límits establits en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i tenint en compte que en cap cas les noves contractacions podran incrementar el gasto públic en matèria de personal respecte al ja pressupostat,

No obstant això, correspon per tant a la Junta de Govern Local, recolzar quins sectors es consideren prioritaris, i als que seran aplicables les contractacions, per a cobrir amb personal temporal de nou ingrés, i en este sentit des d'esta Regidoria s'ha realitzat i impulsat un estudi i s'ha elevat proposta en este sentit. 

La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de Recursos Humans, Organització i Qualitat, Carlos Giménez, proposa determinar com a sectors prioritaris:

  • Servicis Adscrits a l'Àrea d'Economia, Hisenda, Contractació i Patrimoni, en la mesura que intervenen en l'elaboració de Plans Económicos-Financieros i la resta d'aspectes relacionats amb l'estabilitat i sostenibilitat, i/o que contribuïsquen a la reducció del dèficit i del gast públic en l'àmbit de la pròpia entitat, així com en l'elaboració, execució pressupostària i gestió tributària.
  • Unitats Adscrites a l'àrea de Noves Tecnologies, Informàtica i Innovació, destinades al manteniment de xarxes i sistemes informàtics, adequació a les modificacions legals en matèria de noves tecnologies.  
  • Servicis adscrits a les àrees d'Infraestructures, Urbanisme, Medi Ambient i Neteja i Tractament de Residus
  • Dependències Municipals, obertura i tancament, conservació, vigilància, atenció i informació al ciutadà en els centres oficials municipals, assistència interna i cerimonial, protocol. 
  • Cultura, en la mesura que contribuïsca a la difusió i promoció de la de la cultura a la comunitat. 
  • Educació, obertura i tancament, custòdia i conservació de Centres Escolars.
  • Esports, obertura i tancament, manteniment, conservació d'instal·lacions esportives. 
  • Altres servicis que, amb caràcter restrictiu, mitjançant un acord puguen ser considerats com prioritaris a criteri de la Junta de Govern Local.