Informació pública de la Modificació Puntual Núm. 42 del PGMOU 1987

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 42 del PGMOU 1987 sobre regulació d'usos dotacionals terciaris.
Imagen del plano

Sotmetre a Informació Pública durant un període de quaranta-cinc dies la MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº42 DEL PGMO 1987 referent a “NOVA REGULACIÓ DELS USOS DOTACIONALS I TERCIARIS D'acord amb LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA VIGENT” 

El termini del període d'exposició es comptarà a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Informació complementària