Exposició Pública P.A.I. Unidtat d'Execució num. 2 sector PP. I/3 “Carrer TRENTO"

PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ Núm. 2 DEL SECTOR P.P. I/3 “CARRER TRENTO”
Imagen del Plan General de la zona de la calle trento

“DECRET.- INICIATIVA DE PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ Núm. 2 DEL SECTOR PP I/3, CARRER TRENTO, DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D'ORDENACIÓ D'ALACANT. TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA I CONSULTES".

Primer. Sotmetre a informació pública el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 2 del Sector PP I/3, Carrer Trento, del Pla General Municipal d'Ordenació d'Alacant, presentat per DELCID VALENCIANA, 21 S.L., amb data 4 de juliol de 2021 i núm. de registre E2021075245.

Segon. Publicar anuncis sobre aquest tema en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en premsa escrita de gran difusió i en la pàgina web municipal.

Tercer. Advertir que la informació pública tindrà una duració de 45 dies hàbils, comptats des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i que durant aquest període podrà examinar-se la documentació del Programa, tant en la pàgina web municipal com en l'Oficina d'Informació Urbanística, situada en la Plaça de l'Ajuntament, núm. 5, baix, i es podran presentar al·legacions sobre aquest tema.

Publicat en el DOGV Num. 9176 de 17 de setembre de 2021

El termini serà del 18 de setembre de 2021 fins al 23 de novembre de 2021 tots dos inclusivament.

Informació complementària