Exposició Pública del proyecte d'expropiació d'área de "La Medina" (Fase 2)

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA RELACIÓ DE PROPIETARIS, BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ EN L'ÀREA “LA MEDINA” (FASE 2)
IMAGEN DE PUZLE

“DECRET. SOBRE L'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA RELACIÓ DE PROPIETARIS,
BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ EN L'ÀREA
“LA MEDINA” (FASE 2)

Primer. Exposar al públic, per termini d'un mes, la relació de béns i
drets afectats pel Projecte d'Expropiació en l'Àrea “La Medina”
(Fase 2), perquè les persones que puguen resultar interessades formulen les
observacions i reclamacions que estimen convenients, en particular en el que
 concerneix la titularitat o valoració dels seus respectius drets.

Segon. Tramitar l'expedient pel procediment de taxació conjunta.

Tercer. Inserir els anuncis corresponents en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
 i en un periòdic dels de major circulació de la província.

Publicat en el DOGV Num. 9176 de 17 de setembre de 2021

El termini serà del 18 de setembre de 2021 fins al 23 de novembre de 2021 tots dos inclusivament.

Informació complementària