Exposició Pública del Projecte d'ocupació directa en Via Parc tram 4 Els Àngels

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT ENTRE ELS BARRIS DE TÓMBOLA I ELS ÀNGELS PER VIA PARC (CARRER DE L’OLLERIA-CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PUIG)
Imagen de la planta del proyecto

El regidor d'Urbanisme, amb data 9 d'agost de 2021, ha dictat un Decret mitjançant el qual es resol sotmetre a exposició pública, pel termini d'un mes, el PROJECTE D'OCUPACIÓ DIRECTA D'UNA PARCEL·LA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT ENTRE ELS BARRIS DE TÓMBOLA I ELS ÀNGELS A LA VIA PARC: TRAM 4, NORD DELS ÀNGELS, que conté les següents dades, paràmetres i condicions.../..."

Publicat en el DOGV núm. 9153 el dia 17 d'agost de 2021 

El termini del període d'informació pública és d'un mes a partir de la data del 18 d'agost de 2021 fins al 17 de setembre de 2021.

Informació complementària