Educació impulsa un programa intergeneracional per a fer classes de reforç a 100 menors

L'Ajuntament d'Alacant i UA col·laboren en un projecte de voluntariat que permetrà als alumnes de la Universitat Permanent atendre a alumnes sense recursos.
Maria_Jose_Espuch

La Regidoria d'Educació i la Universitat d'Alacant (UA) col·laboren en un projecte de Suport a la prevenció de l'absentisme escolar que permetrà a un centenar de menors de la ciutat, les famílies de la qual manquen de recursos econòmics, rebre classes de reforç extraescolar impartides per voluntaris sènior matriculats en la Universitat Permanent de la UA.

Aquesta iniciativa de col·laboració s'emmarca en el denominat programa de Suport a la Prevenció de l'Absentisme Escolar (APAE), desenvolupat des de fa tres anys per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alacant, i dirigit a l'alumnat escolaritzat en l'etapes d'ensenyament obligatori, d'entre 6 i 16 anys, que es desenvolupa fonamentalment en dependències municipals.

Per la seua banda, la Universitat d'Alacant a través de la seua Universitat Permanent (UPUA), duu a terme un programa de desenvolupament científic, cultural i social dirigit a promoure la Ciència, la Cultura i les relacions intergeneracionals, tot açò amb l'objectiu de millorar la qualitat de la vida de les persones majors de 50 anys i fomentar la participació d'aquestes en el seu context com a dinamitzadors socials.

Ara, la Regidoria d'Educació sota l'adreça de la regidora María José Espuch, en col·laboració amb la UA, ha volgut donar un gir a l'APAE des d'un projecte de cooperació i solidaritat, i amb aquest objectiu, ambdues institucions signaran pròximament un conveni de col·laboració el primer en aquesta nova etapa per a sumar esforços en punts convergents de la formació permanent al llarg de tota la vida, la promoció de l'envelliment actiu, la promoció del voluntariat i el desenvolupament d'iniciatives i projectes tendents a la cohesió i inclusió social i la solidaritat intergeneracional per mitjà de l'Educació.

Els beneficiaris d'aquest programa gratuït i sense ànim de lucre seran escolars les famílies dels quals manquen del suficient poder adquisitiu per a poder oferir-los els recursos necessaris per a superar aqueixes manques.

Els voluntaris sènior seran majors de 50 anys matriculats en el present curs de la UPUA, diplomats o graduats en magisteri (per als alumnes de Primària) o llicenciats o màster (per als alumnes de Secundària). Aquesta activitat docent voluntària mai suposarà entrar en competència amb entitats privades o mercantils l'activitat de les quals siga la docència amb ànim de lucre.

La concreció i desenvolupament de les accions arreplegades en el conveni de col·laboració seran supervisades per una Comissió Mixta de seguiment del Conveni, integrada per almenys dos representants a designar per cada Institució.

Per la Universitat la Comissió Mixta de Seguiment estarà presidida per la vicerectora d'Estudis, Formació i Qualitat, Cecilia Gómez, i per la regidora d'Educació, María José Espuch, i les vocals seran Concha Bru directora de la Universitat Permanent i Paloma Romero, cap de Servei d'Educació.

EL PROGRAMA Al DETALL:

  • La titulació del voluntariat sènior s'ajustarà a les necessitats dels grups, sent diplomats o graduats en magisteri per a l'alumnat d'ensenyament primari i llicenciats o màster en les matèries corresponents a l'ensenyament secundari.
  • L'horari s'adaptarà a la disponibilitat del professorat, però sempre a la vesprada i amb una periodicitat d'una mitjana de 2 hores a la setmana, per part de cada voluntari.
  • Els espais de desenvolupament seran de titularitat municipal i adequats a tals finalitats.
  • Els grups constaran com a màxim de 10 estudiants.
  • Es facilitarà un bonobús al voluntariat sènior que haja de desplaçar-se per a donar la classe.
  • El voluntariat sènior estarà cobert amb el segur escolar de la Universitat Permanent.
  • Es pretén formar, almenys, 10 grups d'estudiants, la qual cosa implica incorporar almenys a 10 voluntaris sènior per a aquesta primera acció, per a açò la UPUA realitzarà pels seus mitjans l'oportuna convocatòria i difusió del projecte dins de la Iniciativa Incubadora de Valors i Projectes de la UE que en aquest període estiga desenvolupant i que convergisquen i puguen ser coincidents amb tals finalitats.