Calendari de matriculació per al curs escolar 2022-2023

Escoles Infantils Municipals. Per a alumnat de 0 a 3 anys
Imagen relacionada

Amb data 29 de març de 2022, el Consell Rector del Patronat d'Educació Infantil ha adoptat, entre altres, l'acord d'aprovar el calendari de matriculació d'alumnes/as per al curs escolar 2022/2023, que ofereix el següent detall:

1.- Calendari de matriculació d'antic alumnat.-

Termini: de l'1 al 7 d'abril.

Baremació: del 8 al 12 d'abril.

Llistes: el 13 d'abril.

Confirmació de plaça: del 13 d'abril al 2 de maig.

2.- Calendari de matriculació de nou alumnat.-

Termini: del 2 al 13 de maig.

Baremació: del 16 al 24 de maig.

Llistes provisionals i reclamacions: del 25 al 27 de maig.

Llistes definitives: el 31 de maig.

Confirmació de plaça: del 31 de maig al 8 de juny.

 

La tramitació de sol·licituds de matriculació s'efectuarà, en cada cas, conforme al següent procediment:

Les sol·licituds de matriculació es tramitaran de manera electrònica. Cada sol·licitant ha de fer una sol·licitud per alumne o alumna que desitge matricular, a la qual annexarà tota la documentació requerida en cada cas. Les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

-Certificat digital emés per qualsevol Agència de Certificació de Confiança.

-DNI electrònic (*eDNI).

En el cas d'antic alumnat, atés que les seues dades ja consten en els respectius expedients que obren a les escoles, i únicament quan no s'haja pogut formalitzar la confirmació de plaça a través del procediment telemàtic, podran fer-lo seguint les instruccions i emplenant el formulari que a aquest efecte s'habilitarà en aquesta mateixa web municipal. 

No obstant això, aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics, podran entregar les seues sol·licituds i la documentació que en cada cas haja d'acompanyar-se, a l'escola infantil seleccionada per a matricular el seu fill o filla. L'antic alumnat ho farà en els dos últims dies del termini de matriculació reservat per a la seua atenció, per l'ordre i en l'horari que prèviament li serà notificat, i el nou alumnat podrà fer-ho durant la totalitat del període de matriculació establit, prèvia sol·licitud de cita al centre. En tot cas, seguint les instruccions i mesures de seguretat que a aquest objecte es determinen per part de la Direcció de les escoles i del Patronat.

Els respectius llistats d'admissió de l'alumnat es publicaran en els taulers d'anuncis del Patronat i de cadascuna de les escoles, així com en aquesta mateixa web municipal (informació del Patronat). 

Els enllaços per a accedir al referit procediment d'admissió o confirmació de plaça de manera electrònica, es disposaran en aquesta mateixa web ( https://www.alicante.es/va/tramites/matriculacio-escoles-infantils), el dia d'inici dels referits terminis.

Qualsevol dubte respecte a tot l'anteriorment exposat, poden traslladar-la a través del correu electrònic: patronato.escuelas@alicante.es, on els atendrem com més prompte millor.