Bo Infantil curs 2021-2022

Sol·licitud de bo infantil. Termini de presentació.
Imagen relacionada

Amb data 22 de juny de 2021, ha eixit publicada en el DOCV la Resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2021-2022, determinant-se en el punt quart que el termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, per part de les persones sol·licitants, serà del 23 de juny al 12 de juliol de 2021, tots dos dies inclosos. La sol·licitud de subvenció es formalitzarà segons el model normalitzat que consta en l'annex I d'aquesta resolució. La sol·licitud, es presentarà en el centre o escola municipal on estiga matriculat l'alumne o l'alumna, i s'adjuntarà la documentació segons s'estableix en la convocatòria i en l'article 17 de l'ordre de bases.

S'annexen a la present notícia, el model de sol·licitud (annex I) i les “Instruccions d'emplenament i documents que han d'acompanyar a la sol·licitud”, facilitades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

El model de sol·licitud estarà igualment a la disposició de les persones interessades en les següents pàgines web:

https://sede.gva.es

https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educaci...

NOTES:

Únicament es tramitaran sol·licituds emplenades segons el model normalitzat (Annex I)

L'imprés de sol·licitud consta de tres exemplars (administració, centre i interessat/a), havent-se de signar manualment cadascun d'ells. La sol·licitud, juntament amb la documentació que ha d'acompanyar-se, es presentarà a l'escola en la qual estiga matriculat/a el/la alumne/a.

Informació complementària