Normes Reguladores del Règim de Control Intern de la Gestió Econòmica de l'Ayuntament i altres Ens dependents