Sol·licitud d'Informe empadronament

Per a sol·licitar l'Informe de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, per favor, òmpliga els camps del següent formulari i envie-nos-el.

Si les seues dades coincideixen amb les que consten al Padró Municipal d'Habitants, se li remetrà l'Informe sol·licitat per correu al mateix domicili en què figura vosté empadronat, dins un termini aproximat de 7 dies.

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot telefonar al 965 92 65 82.

Dades del Sol·licitant
Identificació
Altres dades
Ha d'omplir almenys el telèfon o el e-mail

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades