Informació addicional sobre protecció de dades

Responsable

Ajuntament d'Alacant. Plaça de l'Ajuntament, 2, 03002 Alacant.

Delegat de Protecció de dades

Ajuntament d'Alacant: dpd@alicante.es

Finalitat

Poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Legitimitat del tractament de les dades

Exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini durant el qual es conservaran les dades

Mentre es mantinga la finalitat per a la qual han sigut demanades. Les dades es conservaran durant períodes més llargs amb fins exclusius d'arxiu en interés públic.

Drets

  • Dret d'accés. Per a conéixer quines dades personals seues estan sent tractades, amb quina finalitat, el seu origen i si es comuniquen o han sigut comunicades a tercers.
  • Dret de rectificació. Per a obtindre la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen.
  • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”). Per a obtindre la supressió de les dades personals que no siguen necessàries, sobre les quals s'haja retirat el consentiment, s'hagen obtingut il·lícitament i la resta de casos que assenyala el RGPD.
  • Dret a la limitació del tractament, mentre es resolen les impugnacions presentades, se sol·licite expressament, i quan l'Ajuntament no necessite les dades personals per als fins del tractament, però l'interessat les necessite per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a l'Ajuntament d'Alacant, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Podrà exercir aquests drets sol·licitant-ho de l'Excm. Ajuntament d'Alacant mitjançant un escrit dirigit a aquest on s'especifique les dades que considera que han de ser rectificades, suprimides o transportades. També mitjançant un escrit podrà sol·licitar la limitació o el cessament del tractament de les seues dades, exposant, en cas de ser necessaris, els fonaments jurídics de la seua sol·licitud.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades "www.agpd.es" li oferirà informació addicional sobre els seus drets:

  • C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.
  • Telèfon: 901 100 099
  • Fax: 91 445 56 99
  • Adreça electrònica: ciudadano@agpd.es

En el cas que s'haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si l'Ajuntament d'Alacant no li donara satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php