Imagen relacionada

Equipaments - Hisenda

Oficines tramitadores

El Servici d'Economia i Hisenda té com a missió principal l'obtenció de recursos financers per a l'exercici de l'activitat municipal, exercint la potestat municipal de gestionar i exigir tributs directament o a través dels organismes en què es delegue, així com formular les propostes relatives a...
L'ATENCIÓ AL PÚBLIC A LA TRESORERIA ES REALITZARÀ EXCLUSIVAMENT MITJANÇANT CITA PRÈVIA