Imagen relacionada

Enlaces - L'Ajuntament

Més activitats en l'Agenda Cultural Municipal

Administració General de l'Estat

Administració General de l'Estat.

Aeroport Internacional Alacant-Elx

Aeroport Alacant-Elx. Informació sobre les instal·lacions de l'aeroport. Destins. Horaris d'Arribades i Eixides dels vols. Companyies Aèries que operen des de l'Aeroport d'Alacant-Elx.

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d'Alacant

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d'Alacant

L'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social és un organisme autònom de l'Ajuntament d'Alacant per a la promoció de polítiques de desenvolupament econòmic per a la ciutat. Orientació i assessorament en...

Agència Tributària

Agència Tributària

Agència Tributària Valenciana

Agència Tributària Valenciana

Aigües d'Alacant

Aigües d'Alacant oferix a través de la seua pàgina web informació sobre les grans obres en execució en la ciutat d'...

Autoritat Portuària d'Alacant

Autoritat Portuària d'Alacant.

Butlletins Oficials

Accés a tots els Butlletins Oficials d'Espanya

Cambra de Comerç d'Alacant

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d'Alacant és una institució de dret públic i àmbit provincial, intermediària entre les empreses i l'Administració, sent l'única Corporació d'estes característiques regida i dirigida democràticament pels propis...

Centre d'Associacions i Voluntariat d'Alacant

Centre d'Associacions i Voluntariat d'Alacant

Certificat digital de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

Certificat digital de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

 

Certificat Digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre

Cita prèvia Estrangeria

Cita prèvia Estrangeria

Comissions del Ple

El Ple disposarà de Comissions, conforme s'estableix en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

En aquesta pàgina es pot consultar les diferents Comissions del Ple de l'Ajuntament d'Alacant i la seua composició.

Diputació Provincial d'Alacant

Diputació Provincial d'Alacant.

Direcció General del Cadastre

El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

Estació d'Autobusos d'Alacant

Estació d'Autobusos d'Alacant. Informació sobre les instal·lacions de l'estació. Destins. Línies i horaris.

Estació Renfe Alacant Termino

Estació Renfe Alacant Termino

Expedició DNI i Passaport

Expedició DNI i Passaport

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana.

Govern Obert

L'Ajuntament d'Alacant reforça el compromís de transparència del govern de la ciutat proporcionant a la ciutadania informació sobre la corporació municipal, participació ciutadana, informació economicofinancera, contractacions i costos dels serveis públics, convenis i...

GVA Labora

La missió de GVA Labora és treballar per i per a l'ocupació, oferint als ciutadans de la Comunitat Valenciana la possibilitat de millorar-ne la capacitació professional i la promoció individual, per a la incorporació, el reingrés o el manteniment en el mercat...

II Pla per a la Igualtat entre dones i homes en l'Administració General de l'Estat i en els seus organismes públics

Iniciatives normatives

Normes municipals aprovades i en tramitació

Inscripció Unions de Fet

Inscripció Unions de Fet

Institut Nacional d'Estadística (INE)

Institut Nacional d'Estadística (INE)

Llista de carrers dels Serveis Socials

SERVEIS SOCIALS

La Regidoria d'Acció Social informa de la llista de carrers dels Serveis Socials de la ciutat d'Alacant (Equips Socials de Base i Centres Socials):

...

Matrimoni Civil a l'Ajuntament d'Alacant

Matrimoni Civil a l'Ajuntament d'Alacant

Neteja pública 'Tu Fas Alacant'

‘Tu Fas Alacant” és un programa de conscienciació conjunt de Netial i l'Ajuntament d'Alacant, per a informar la ciutadania sobre el valor imprescindible de la seua col·laboració en l'estat de la neteja de la ciutat.

Objectes Perduts Ajuntament d'Alacant

'Objectes Perduts' Policia Local de l'Ajuntament d'Alacant.

Oficina d'atenció a les persones migrades 'Pangea'

El Servici (PANGEA, Oficina d'atenció a les persones migrades) és un recurs de la Regidoria d'Immigració per a l'acollida, informació i assessorament a la població immigrant resident en la ciutat d'Alacant.

 

 

Oficina d'Estrangeria a Alacant

Oficina d'Estrangeria a Alacant

Oficina d'Informació Urbanística

L'Oficina d'Informació Urbanística és una dependència que atén les consultes verbals del públic, facilita a este l'examen d'expedients, l'obtenció de plans i la resta d'aspectes de les relacions directes amb ciutadans en assumptes no complexos.

 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Alacant

Les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) són oficines que depenen dels ajuntaments de cada municipi i tenen com a funcions la informació, l'ajuda i l'orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets.

Oficina Virtual Tributària de l'Ajuntament d'Alacant

OFICINA VIRTUAL TRIBUTÀRIA DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT

Sense identificació personal:

 • Pagament d'Impostos (Rebuts / Liquidacions / Autoliquidacions / Multes).
 • Descàrrega de Rebuts (Duplicat).
 • Notificació electrònica: Sol·licitar que les
 • ...

Oposicions Ajuntament d'Alacant

Informació de les convocatòries d'oposicions, bases, dates de presentació d'instàncies, llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, dates de realització d'exàmens i resultats finals del procés opositivo.

Parcs i jardins 'Brolla Alacant'

Servei de parcs i jardins de la ciutat d'Alacant.

S'ofereix informació sobre:

 • Catàleg d'espècies.
 • Podes.
 • Localització de zones verdes.
 • Parcs infantils.
 • Zona de mascotes.

Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant és l’organisme autònom municipal encarregat de la promoció i difusió turística de la ciutat com a destinació turística en mercats nacionals i estrangers. Entre les seues funcions principals es troben; l’assistència a fires...

Perfil de Contractant Ajuntament d'Alacant

El 'Perfil de Contractant' és un servei que es difon a través d'Internet com a element que agrupa la informació i els documents relatius a l'activitat contractual de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquests.

Pla d'Itineraris Ciclistes d'Alacant

La Regidoria de Mobilitat presenta el Pla d'Itineraris Ciclistes d'Alacant.

Qualitat i estat de les platges d'Alacant

Qualitat i estat de les platges d'Alacant 

Regidories de l'Excm. Ajuntament d'Alacant

Regidories de l'Excm. Ajuntament d'Alacant

Registre Civil

Registre Civil:

 • Canvi de nom i/o cognoms.
 • Canvi de sexe.
 • Defuncions.
 • Emancipacions.
 • Fe de Vida.
 • Inscripció de Capitulacions Matrimonials.
 • Matrimoni Civil.
 • Nacionalitat - Altres formes d'adquisició.
 • Nacionalitat
 • ...

Seguretat Social

Seguretat Social.

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Sessions de la Junta de Govern Local

Consulta d'ordres del dia i actes de la Junta de Govern Local.

Sessions de les Comissions del Ple

Consulta d'extractes de les Comissions del Ple de l'Ajuntament

Sessions del Ple

Consulta de les dates de celebració, extractes, ordres del dia i actes dels Plens Municipals de l'Ajuntament d'Alacant.

Subdelegació del Govern a Alacant

Subdelegació del Govern a Alacant

Tauler d'Anuncis i Edictes Ajuntament d'Alacant

Des del Registre Municipal de l’Ajuntament s’informa dels anuncis i edictes municipals en període d’exposició pública. Polse sobre l’extracte de l’anunci per obtindre el document PDF que conté l’anunci complet, el qual inclou, si és procedent, el període d’al·legacions...

Títol de Família Nombrosa

Títol de Família Nombrosa

Tractament contra plagues 'Mancomunitat de l'Alacantí'

Tractament contra plagues 'Mancomunitat de l'Alacantí'.

Tram Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) . Informació sobre TRAM Alacant (Línies, parades, horaris, avisos, atenció al client, etc) 

Vectalia Mobilitat

Vectalia Mobilitat i la Regidoria de Mobilitat, Accessibilitat i Seguretat de l'Ajuntament d'Alacant oferixen en la seua pàgina web...

Zona ORA / Grua

El Servei de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat informa sobre l'estacionament regulat Zona ORA i del servei de grua de recollida i retirada de vehicles.