Oficina Virtual Tributària de l'Ajuntament d'Alacant

OFICINA VIRTUAL TRIBUTÀRIA DE L'AJUNTAMENT D'ALACANT

Sense identificació personal:

 • Pagament d'Impostos (Rebuts / Liquidacions / Autoliquidacions / Multes).
 • Descàrrega de Rebuts (Duplicat).
 • Notificació electrònica: Sol·licitar que les comunicacions es realitzen telemàticament evitant el paper.
 • Calendari del contribuent.

Amb identificació personal:

 • Consultar els meus impostos (Rebuts / Liquidacions / Autoliquidacions).
 • Pagament d'Impostos (Rebuts / Liquidacions / Autoliquidacions / Multes).
 • Descarregar els meus rebuts (Duplicat).
 • Domiciliar els meus rebuts.
 • Canviar el domicili de notificació.
 • Descarregar justificant de pagament.
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.
 • Autoliquidacions de plusvàlua.
 • Depòsit de fiances en concepte de garantia.