Directori Municipal - Departament d'Ocupació de Via Pública

Contacto

Telèfon: 
965149294

Ubicación

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Esquina con Rambla Méndez Nuñez

Telèfons

 • Veladors: 965149318
 • Altres activitats: 965149357

Funcions

El Departament d'Ocupació de Via Pública realitzarà les funcions següents:

 1. Expedients relacionats amb l'autorització de l'ús especial dels espais públics:
  • La tramitació dels expedients dimanants de l'aprofitament especial del domini públic, consistent en ocupacions temporals de terrenys d'ús públic amb terrasses vetladors.
  • La tramitació dels expedients relatius a l'aprofitament especial de la via pública, consistents en l'ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a la instal·lació de parades eventuals destinades a activitats comercials i industrials.
  • La tramitació dels expedients relatius a l'aprofitament especial de la via pública, mitjançant mercats periòdics de caràcter tradicional, artesanal o de col·leccionisme.
  • La tramitació dels expedients relatius a l'aprofitament especial de la via pública, consistent en ocupacions temporals de terrenys d'ús públic per a la realització en aquests d'activitats i espectacles de caràcter promocional, turístic, cultural o de recreació.
  • Gestió de la taxa aplicable per les ocupacions descrites en els paràgrafs precedentes, de conformitat amb les ordenances fiscals aplicables.
 2. Expedients relacionats amb la concessió de l'ús privatiu dels espais públics:
  • L'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, així com la tramitació, quan corresponga, dels procediments de contractació de concessions, amb fins d'hostaleria, publicitaris, etc. en terrenys de domini públic municipal.
  • Control i vigilància de la correcta execució dels contractes en què el Departament d'Ocupació de Via Pública és òrgan gestor.
 3. Expedients sancionadors i de reposició de la legalitat:
  • Incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors tramitats per infraccions comeses a la via pública en les matèries competencia del Departament.
  • Subsidiàriament, posar en pràctica les mesures executives necessàries quan no actua la iniciativa privada.
  • Actuació preventiva, mitjançant inspecció i control ordinari de les activitats susceptibles de realitzar-se a la via pública.
 4. En matèria normativa:
  • La redacció, tramitació i actualització de les ordenances de via pública, relatives a les funciones pròpies del Departament.