Igualtat

Imagen relacionada

Regidoria d'Igualtat

La Missió de la Regidoria d'Igualtat és la creació, foment i impuls de polítiques locals i mesures concretes per a la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes; el reconeixement i compromís amb els drets de les persones amb identitats i opcions sexuals diverses; la visibilización i defensa dels drets de les dones, i la prevenció, detecció i acompanyament en qualsevol situació en la qual s'exercisca violència contra una dona (violència emocional o psicològica, violència física, violència sexual, violència jurídica i violència econòmica o patrimonial, a més de formes de violència específica en l'àmbit laboral, com l'assetjament). Per a la Regidoria d'Igualtat violència contra les dones és, d'acord amb la Resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides, Resolució 48/104 Declaració sobre l'el·liminació de la violència contra la dona, 1993, “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tinga o puga tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”. La lluita contra la violència de gènere -màxima expressió de la desigualtat que encara persisteix entre dones i homes- i l'atenció i acompanyament integral a les seues víctimes-dones, les seues filles i fills, és una prioritat per a aquesta Regidoria.

Serveis

Són dos les unitats de treball que integren la Regidoria d'Igualtat, a través de les quals donem compliment a la nostra Missió: Unitat de Plans d'Igualtat i Unitat d'Atenció Integral a les Víctimes de violència de gènere.

La Unitat de Plans d'Igualtat és l'àrea responsable de les polítiques i mesures locals per a avançar en l'assoliment de la igualtat de drets i oportunitats, tant dins de l'Ajuntament d'Alacant com en la ciutat, vista aquesta com el marc de convivència i desenvolupament en el qual és possible, dins de la diversitat, parlar de possibilitats, avanços, capacitats i assoliments amb una clara aposta per les persones i els seus drets. El concepte ampli d'Igualtat permet avançar cap a accions preventives i educatives centrades en el reconeixement dels drets humans per a totes i tots, en el tracte basat en drets i en l'el·liminació de totes les formes i expressions històriques, culturals i socials de la discriminació, opressió i submissió de les dones causants de l'actual violència masclista.

Paraules clau de la Unitat de Planes d'Igualtat: drets, igualtat, polítiques locals, democràcia, ciutadania. Informació, educació, prevenció, sensibilització i dinamització.

Telèfon: 965293587 / 965293584 / 965233946

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h.

La Unitat d'Atenció Integral a les víctimes de violència de gènere és l'àrea des de la qual es proporciona atenció i acompanyament a les dones víctimes de violència, a les seues filles i fills, reconeguts recentment també com a víctimes d'aquesta forma de violència. Aquesta Unitat està integrada per un equip professional que presta els següents serveis:

  • Assessorament jurídic: servei públic, gratuït i especialitzat per a l'atenció integral i personalitzada de les dones de la ciutat d'Alacant, especialment aquelles que pateixen violència de gènere o es troben en risc de patir-la, sense excloure altres manifestacions de violència contra les dones com la violència sexual, econòmica i emocional, violència en la parella, agressions /o assetjament sexual; ruptures de parella amb alt grau de conflictivitat i complexitat, i discriminació per motius de gènere. L'assessorament i l'orientació jurídica són gratuïts i relatius a qualsevol procediment jurídic i judicial que les dones vulguen iniciar o que ja estiguen en tràmit, així com qualsevol tipus d'informació i consulta jurídica en l'àmbit del dret de família, penal i civil. Informació sobre el dret a la justícia gratuïta. Atenció diària amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
    Correu electrònic: ute.serviciojuridico.igualdad@gmail.com 
  • Assessorament i acompanyament psicològic: acompanyament a dones víctimes de violència i a les seues filles i fills, en cas de tenir-los, de manera coordinada amb altres recursos d'atenció; acompanyament per a sanar les ferides emocionals de la violència i per a adquirir poder i força interior que permeten eixir del circule de la violència.
  • Assessorament i acompanyament social: acompanyament a dones víctimes de violència i a les seues filles i fills, en cas de tenir-los, de manera coordinada amb altres recursos d'atenció; acompanyament per a la informació i gestió de recursos socials, laborals, formatius i de qualsevol altra naturalesa que faciliten la normalització de la vida de les dones d'acord amb els interessos i voluntat de les mateixes respecte al seu propi projecte de vida. Aquest acompanyament pot donar-se també en aquells casos en els quals no existeix consciència de trobar-se en una situació de violència de gènere, responent a una necessitat o demanda d'informació o consulta i acompanyant per a la presa de consciència i de decisions sobre la pròpia vida.
  • Servei de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere: La teleassistencia mòbil per a víctimes de violència de gènere és un servei que posa a disposició un telèfon mòbil dotat d'un sistema de comunicació i localització que, en qualsevol situació d'emergència, proporciona seguretat, tranquil·litat i acompanyament immediat. Aquest servei procura també informació, suport i assessorament professional expert en violència de gènere, garantint la comunicació interpersonal en qualsevol necessitat, imprevist o urgència les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, siga on siga on es troben les beneficiàries del servei. Permet a més que les dones en risc de patir violència de gènere puguen entrar en contacte, en una situació d'emergència, amb un centre atès per personal específicament preparat per a donar una resposta apropiada, adequada i pertinent a la situació d'emergència plantejada, amb mitjans propis o mobilitzant altres recursos de la comunitat.

Telèfon: 965105086

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15h. 

Correu electrònic: departamento.igualdad@alicante.es

Paraules clau de la Unitat d'Atenció Integral a les víctimes de violència de gènere: violències, masclisme, patriarcat, dones, filles i fills, protecció integral, apoderament, autonomia. Educació, informació, prevenció, detecció, atenció.

Informació complementària