Sol·licitud de bonificacions de preus públics per raons mèdiques

Tràmit per a la sol·licitud per a la concessió de la bonificació prevista en la vigent Ordenança *Regualadora del Preu Públic per la utilització d'instal·lacions esportives municipals, per a aquelles persones, empadronades a Alacant, que patisquen malalties o malalties, diagnosticades per metge especialista col·legiat, que requerisquen de l'ús d'una determinada instal·lació esportiva com a part integrant del tractament de rehabilitació prescrit per aquest.

Documentación a presentar: 
  • ​INFORME DEL METGE ESPECIALISTA, de la malaltia o malaltia que pateix, en el qual indique el diagnòstic, i que es requereix l'ús de la instal·lació esportiva com a part integrant de rehabilitació prescrit (original)
  • ÚLTIMA DECLARACIÓ DE LA RENDA de TOTS els membres de la unitat familiar o Certificat de l'Agència Tributària indicant que la unitat familiar no té obligació de presentar declaració de la Renda per tindre un volum total d'ingressos inferior a l'establit legalment com a límit per a determinar l'obligació de presentar-la. (original i fotocòpia)
  • FOTOCÒPIA DEL DNI

Formas de Presentación