Presentació sol·licitud dirigida al Departament de Mercats

A través d'aquest tràmit es pot presentar qualsevol tipus de sol·licitud dirigida al Departament de Mercats, així com totes aquelles peticions referents a les concessions demanials de les unitats comercials en els mercats municipals (traspassos, obres, renúncies, canvis d'activitat...) i aquelles referents a les transmissions, per canvi de titularitat, de les autoritzacions de venda en els mercats periòdics de proveïment de productes bàsics que se celebren els dijous i els dissabtes.

Documentación a presentar: 

Per a sol·licituds relacionades amb mercats: la que s'establisca per a cada cas en l'Ordenança municipal de mercats (BOP núm. 33, de 18 de febrer de 2014).

Per a sol·licituds relacionades amb mercats ambulants: la que s'establisca per a cada cas en l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària i altres activitats i espectacles temporals amb finalitat mercantil en la via pública. (BOP núm. 142, de 26 de juliol de 2018).

Formas de Presentación