Justificació de les subvencions destinades a les associacions de comerciants

Justificació de les subvencions destinades a les associacions de comerç i hostaleria per a la promoció i dinamització del sector comercie i hostaleria durant l'exercici 2022. 

Les associacions de comerciants disposaran d'aquest accés a per a registrar les justificacions de les subvencions, incorporant tots els documents que s'exigeixen en les bases reguladores.

Per a realitzar correctament la justificació ha de llegir atentament el que s'estableix en la base octava de les bases reguladores que s'acompanyen.

La justificació podrà realitzar-se fins al 4 de desembre de 2022 per a accions realitzades des de l'1 de gener fins al 27 de novembre de 2022 .

Presentació
Plazo de presentación: 
23 de juliol de 2022 a 4 de desembre de 2022
Modelo de solicitud: 
Bases: 
Documentación a presentar: 

Documentació a presentar:

La justificació de la despesa revestirà forma de compte justificatiu, amb aportació de justificants de despesa, d'acord amb el model adjunt i recollirà la relació ordenada i numerada de les factures externes que també s'adjuntaran individualitzades i numerades amb el mateix ordre del compte justificatiu.

Atenció: Les factures hauran d'identificar el concepte o conceptes subvencionats.

DOCUMENTS QUE S'HAN D'ACOMPANYAR (obligatoris)

  • Compte justificatiu signat
  • Factures de despeses
  • Memòria justificativa d'actuació signada
  • Evidències de les activitats realitzades
  • Es poden acompanyar altres documents que faciliten la compressió de la justificació i els justificants de pagaments a proveïdors quan aquests s'hagen realitzat al mateix temps que les despeses.

Formas de Presentación