Acreditació de la Representació

Per als tributs i altres ingressos no delegats en Suma, serà aplicable el següent:

En virtut al que disposa l’article 46.2 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat mitjançant un decret del regidor d’Hisenda, de data 7 de febrer de 2011, models normalitzats d’acreditació de representació, exigible en tots els tràmits integrants d’un procediment en què es requerisca la firma de l’obligat tributari i, en particular, en els supòsits següents:

 1. Presentació d’autoliquidacions.
 2. Presentació de declaracions tributàries.
 3. Presentació de qualsevol tipus de sol·licituds amb efectes tributaris (peticions de beneficis fiscals, peticions de certificats tributaris, peticions d’informació de la situació fiscal de l’obligat tributari, peticions de modificacions censals amb efectes en els padrons fiscals, etc.).
 4. Presentació d’escrits d’al·legacions dins del tràmit d’audiència dels procediments tributaris.
 5. Presentació d’escrits d’al·legacions dins del tràmit d’audiència dels procediments sancionadors de gestió tributària.
 6. Presentació d’escrits d’aportació de documentació per a la seua inclusió en un procediment tributari en tràmit, a requeriment de l’Ajuntament o a instància de l’interessat.
 7. Presentació de recursos i reclamacions tributàries.
 8. Presentació de peticions de devolució d’ingressos indeguts.
 9. Presentació d’escrits en sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions.
 10. Notificació d’actes tributaris per mitjà de compareixença en les dependències municipals.
 11. Ompliment de diligències de comunicació de fets per a la seua inclusió en els procediments tributaris.

Per a acreditar la representació s’hauran d’omplir i presentar els documents que a continuació s’indiquen, aportant la documentació que s’hi especifica.

Presentació

Formas de Presentación