Bo infantil curs 2022-2023

Resolució definitiva de les sol·licituds de bo infantil per al curs escolar 2022-2023
Imagen relacionada

Amb data 9 de novembre de 2022, s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 4 de novembre de 2022 de la Direcció General de Centres Docents per la qual es resol parcialment la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2022-2023. Així mateix, amb aquesta data, ha eixit publicat, a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria d'Educació, el llistat definitiu de beneficiaris/as així com de sol·licituds excloses, en relació a l'alumnat que participa en la convocatòria 2022-2023 i que està matriculat en el centre. En aquest llistat consta el detall de les sol·licituds acceptades, les quantitats definitives de les ajudes concedides, així com les sol·licituds denegades i el motiu de la denegació.

La Direcció de l'escola disposa dels citats llistats, que poden ser consultats per les persones sol·licitants a aquest efecte de comprovar, de manera individual, les seues dades i els imports definitivament concedits.

Igualment, les famílies podran realitzar la consulta de l'estat de la seua sol·licitud en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en la següent URL:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo.

Contra la resolució definitiva de les ajudes, les persones interessades podran presentar potestativament recurs de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del conseller d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de ser publicada.

b) El recurs contenciós administratiu ha d’interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de ser publicada o a partir de l’endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest s’haja considerat presumptament desestimat.

La presentació del recurs de reposició s'haurà de realitzar utilitzant el model i seguint les instruccions adjuntes, dictades per la Conselleria d'Educació.

Informació complementària